[Rd] strange behaviour read.table and clipboard

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Aug 15 16:03:42 CEST 2017


Dear all

I used to transfer data from excel to R by simple ctrl-c and read.delim("clipboard") construction. I know it is a bad practice but it is easy and for quick exploratory work it is OK. However after changing to new R devel few days ago I encountered weird behaviour. I tried one or two columns.

In case of 2 columns, header is repeated after 526 items
> mar<-read.delim("clipboard")
> which(mar$a2=="a1")
[1] 525 1051 1577
> diff(which(mar$a2=="a1"))
[1] 526 526
and only first header item is repeated.

In case of one column, header is repeated after 1107 items

> mar<-read.delim("clipboard")
> diff(which(mar$a2=="a2"))
[1] 1107 1107

And all items in object are therefore changed to factor.

BTW, readxl package works on same excel file smoothly.

I will try to download the most recent R version to check it, but it could take some time due to our IT issues.

Best regards
Petr

> version
        _
platform    x86_64-w64-mingw32
arch      x86_64
os       mingw32
system     x86_64, mingw32
status     Under development (unstable)
major     3
minor     5.0
year      2017
month     07
day      31
svn rev    73003
language    R
version.string R Under development (unstable) (2017-07-31 r73003)
nickname    Unsuffered Consequences


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-devel mailing list