[R] Reading SAS data into R

Sundar Dorai-Raj sundar.dorai-raj at PDF.COM
Fri Aug 27 19:59:02 CEST 2004


Søren Højsgaard wrote:

> Dear all,
> One of my students (whom I am trying to convince to use R) wants to get a fairly large SAS dataset into R (about 150mB). An obvious and simple thing she tried was to write the dataset as a .csv-file and then read that into R, but that takes forever (or something close to that..). The dataset is so large, that exporting it as an Excel file from SAS is not feasible (more than 65000 lines). I am reluctant to ask her to go through all the data base steps (then she'll just stick to SAS...). Can anyone help me out on that one? 
> Thanks in advance
> Søren Højsgaard
> 
> 

See ?read.ssd in package:foreign or ?sas.get in package:Hmisc. Both 
require you have SAS installed and in your PATH.

--sundar
More information about the R-help mailing list