[R] ghyper package

Sundar Dorai-Raj sundar.dorai-raj at PDF.COM
Tue Jul 27 21:06:53 CEST 2004Román Padilla Lizbeth wrote:

> Hello
> 
> I am searching ghyper package (generalized hypergeometric distributions).
> 
> Does anyone can send it to me?
> 
>  
> 
> Regards from Mexico
> 
> Lizbeth Román
> 
>  
> 
> 
> 	[[alternative HTML version deleted]]
> 
> ______________________________________________
> R-help at stat.math.ethz.ch mailing list
> https://www.stat.math.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide! http://www.R-project.org/posting-guide.html


Try install.packages("SuppDists").

--sundar

P.S. You could have discovered this yourself searching CRAN for 
"ghyper", which is what I did.
More information about the R-help mailing list