[R] :)

Fernando Lapa fernandolapa at mail.telepac.pt
Fri Jul 22 03:31:27 CEST 2005


olá
----- Original Message -----
From: <r-help at lists.r-project.org>
To: <fernandolapa at mail.telepac.pt>
Sent: Thursday, July 21, 2005 3:04 PM
Subject: :)


> pq nao me liga??
>
More information about the R-help mailing list