[R] How to avoid the three loops in R?

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Aug 1 15:17:40 CEST 2014


Hi

I do not see any solution without loops but maybe others find it.

I think that you can do it in one loop. Best structure for loop will be list.

In each cycle you will compute matrix with diagonal NA

mat<-matrix(1,nrow=number of items, ncol=number of items)
diag(mat) <- NA

apply(price chunk * mat, 2, mean, na.rm=T)


So when I named your example as temp I get

fac <- interaction(factor(temp$Product), factor(temp$Year_Month), drop=T)
lll <- split(temp, fac)
for( i in 1:length(lll)) {
 mat <- matrix(1, nrow=nrow(lll[[i]]), ncol= nrow(lll[[i]]))
 diag(mat) <- NA
 lll[[i]]$others <- apply(mat*lll[[i]][,3], 2, mean, na.rm=T)
 }

> lll
$`1.201204`
 Country Product Price Year_Month others
1   AE    1  20   201204   24
2   DE    1  20   201204   24
3   CN    1  28   201204   20

$`2.201204`
 Country Product Price Year_Month others
4   AE    2  28   201204   25
5   DE    2  28   201204   25
6   CN    2  22   201204   28

$`3.201204`
 Country Product Price Year_Month others
7   AE    3  28   201204   28
8   CN    3  28   201204   28

$`1.201205`
  Country Product Price Year_Month others
9    AE    1  20   201205   24
10   DE    1  20   201205   24
11   CN    1  28   201205   20

$`2.201205`
  Country Product Price Year_Month others
12   AE    2  28   201205   28
13   DE    2  28   201205   28

I did not check speed but it shall be OK.

Regards
Petr

> -----Original Message-----
> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> project.org] On Behalf Of Lingyi Ma
> Sent: Friday, August 01, 2014 1:42 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] How to avoid the three loops in R?
>
> I have the following data set:
>
>  Country Product  Price Year_Month
>   AE     1      20  201204
>   DE     1      20  201204
>   CN     1      28  201204
>   AE     2      28  201204
>   DE     2      28  201204
>   CN     2      22  201204
>   AE     3      28  201204
>   CN     3      28  201204
>   AE     1      20  201205
>   DE     1      20  201205
>   CN     1      28  201205
>   AE     2      28  201205
>   DE     2      28  201205
>
> I want to create the one more column which is "The average price of the
> product in other areas".
> in other word, for each month, for each product, I calculate the
> average of such product in the other area.
>
> I want sth like:
>
>  Country Product  Price Year_Month  Price_average_In_Other_area
>   AE     1      20  201204       14
>   AE     2      28  201204       25
>
> Please avoid the three for loop, I have tried and it never end. I have
> 1070427 rows. Is there better way to speed up my program?
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list