[R] match - returns a vector of the positions of (first) matches - looking for All positions.

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Feb 3 16:53:57 CET 2014


Hi

If you are in doubt, try it. It is usually easy and does not do any harm.

test<-sample(letters[1:5], 20, replace=T)

match(test,"c")
 [1] NA NA NA 1 1 NA 1 1 NA NA NA 1 1 NA NA NA NA NA NA NA
match("c", test)
[1] 4

First occurence of "c" is at 4th position of test vector. There are others but only the first is returned.

Regards
Petr

> -----Original Message-----
> From: Witold E Wolski [mailto:wewolski at gmail.com]
> Sent: Monday, February 03, 2014 3:29 PM
> To: PIKAL Petr
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] match - returns a vector of the positions of (first)
> matches - looking for All positions.
>
> Thank you. That's what I was looking for.
>
> I am wondering what does the documentation means by (first) than?
>
> match {base}
> match returns a vector of the positions of (first) matches of its first
> argument in its second.
>
>
>
>
>
> On 3 February 2014 15:02, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
> > Hi
> >
> > Posting questions without context may result in answers unrelated to
> your problem.
> >
> > Anyway it works for me without problem
> >
> > table<-sample(letters[1:5], 20, replace=T) which(table %in% "a") [1]
> > 1 2 19
> >
> >> version
> >        _
> > platform    i386-w64-mingw32
> > arch      i386
> > os       mingw32
> > system     i386, mingw32
> > status     Under development (unstable)
> > major     3
> > minor     1.0
> > year      2013
> > month     12
> > day      19
> > svn rev    64488
> > language    R
> > version.string R Under development (unstable) (2013-12-19 r64488)
> > nickname    Unsuffered Consequences
> >
> > Regards
> > Petr
> >
> >
> >> -----Original Message-----
> >> From: Witold E Wolski [mailto:wewolski at gmail.com]
> >> Sent: Monday, February 03, 2014 1:07 PM
> >> To: PIKAL Petr
> >> Cc: r-help at r-project.org
> >> Subject: Re: [R] match - returns a vector of the positions of
> (first)
> >> matches - looking for All positions.
> >>
> >> Hi Petr,
> >>
> >> I was actually citing the match (%in%) docu - match returns the
> >> positions of (first) matches.
> >>
> >> I am looking for something returning ALL matches (sure it's easy to
> >> write a function which does it ...
> >> my intuition however is, that there is already such a function in R
> -
> >> is there something which isn't already implemented in R? Not that I
> >> know of. )
> >>
> >> regarding :
> >>
> >> which(table == match)
> >>
> >> in case table is a vector the output produced is going to be:
> >>
> >> Warning message:
> >> In table == match :
> >>  longer object length is not a multiple of shorter object length
> >>
> >>
> >>
> >> regards
> >>
> >>
> >> On 3 February 2014 11:36, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
> >> > Hi
> >> >
> >> > which(table == match)
> >> >
> >> > or
> >> >
> >> > which(table %in% match)
> >> >
> >> > Petr
> >> >
> >> >
> >> >> -----Original Message-----
> >> >> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> >> >> project.org] On Behalf Of Witold E Wolski
> >> >> Sent: Monday, February 03, 2014 11:19 AM
> >> >> To: r-help at r-project.org
> >> >> Subject: [R] match - returns a vector of the positions of (first)
> >> >> matches - looking for All positions.
> >> >>
> >> >> Looking for a build in function which returns a vector of the
> >> >> positions of _ALL_ matches.
> >> >>
> >> >>
> >> >>
> >> >>
> >> >> --
> >> >> Witold Eryk Wolski
> >> >>
> >> >> ______________________________________________
> >> >> R-help at r-project.org mailing list
> >> >> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> >> >> PLEASE do read the posting guide http://www.R-
> project.org/posting-
> >> >> guide.html and provide commented, minimal, self-contained,
> >> >> reproducible code.
> >> >
> >> > ________________________________
> >> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
> >> jsou určeny pouze jeho adresátům.
> >> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> >> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a
> jeho
> >> kopie vymažte ze svého systému.
> >> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni
> >> > tento
> >> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> >> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
> >> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> >> >
> >> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> >> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o
> uzavření
> >> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> >> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> >> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí
> >> nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> >> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> >> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> >> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> >> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> >> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> >> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> >> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím
> >> zastoupené známá.
> >> >
> >> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential
> >> > and
> >> are intended only for its intended recipients.
> >> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform
> >> > its
> >> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and
> >> its copies from your system.
> >> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> >> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> >> manner.
> >> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible
> >> > damage
> >> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of
> >> the email.
> >> >
> >> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> >> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering
> >> into a contract in any time, for any reason, and without stating any
> >> reasoning.
> >> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> >> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
> >> excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient
> >> containing any amendment or variation.
> >> > - the sender insists on that the respective contract is concluded
> >> only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> >> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized
> >> > to
> >> enter into any contracts on behalf of the company except for cases
> in
> >> which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> >> authorization or power of attorney is submitted to the recipient or
> >> the person represented by the recipient, or the existence of such
> >> authorization is known to the recipient of the person represented by
> >> the recipient.
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> Witold Eryk Wolski
> >
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
> jsou určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky
> ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
> známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and
> are intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering
> into a contract in any time, for any reason, and without stating any
> reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
> excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient
> containing any amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded
> only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
> which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
> person represented by the recipient, or the existence of such
> authorization is known to the recipient of the person represented by
> the recipient.
>
>
>
> --
> Witold Eryk Wolski

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
More information about the R-help mailing list