[R] converting time data in R

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Feb 18 11:39:02 CET 2014


Hi

> -----Original Message-----
> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> project.org] On Behalf Of R Novice
> Sent: Tuesday, February 18, 2014 9:44 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] converting time data in R
>
> Respected R veterans and experts,
>
>
>
> I have a column representing time in a data frame in R.
>
> when I call the str() function on the column it says something like
> this
>
> >str(df2$Time)
>  Factor w/ 1441 levels "","00:01","00:02","00:03",..: 1086 1096 1111
> and so on
>

You have some empty levels (cells) and it seems that not all data are in xx:yy format, so you need to repair it.


> The thing is I want to conver this column into string type such that if
> the time is less than 12:00, it should get modified to the string
> "moring" , if time is between 12:00 and 6:00 , it is "daylight" and so
> on.

You could transfer it to POSIX class and manipulate with logical operations. Maybe chron object can also be used for such comparisons.

>
> The first step I thought was to convert this vector to time type of
> column of data frame, so I used chron function.
>
> I typed the following command,
>
> >df2$Time<-chron(times=df2$Time,format=c('h:m'))
>  Error in convert.times(times., fmt) : format h:m may be incorrect  In
> addition: Warning message:In is.na(out$s) : is.na() applied to non-
> (list or vector) of type 'NULL"

see my first comment.

Regards
Petr

>
> so I guessed I should have added second parameter in format so I tried
> the following :
>
> df2$Time<-chron(time=df2$Time,format=c('h:m:s'))
>
> But still got the same error
>
> I know this is just the first step, may be my approach too is wrong.
> Can anyone suggest me how to convert these time data cells to morning,
> evening , night etc.
>
> Any help is much appreciated.
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list