[R] Help with tables in R

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Thu Jul 3 09:37:16 CEST 2014


Hi

Hm. Cooperation of R with excel can be probably done by Rexcel package.

Without more detailed information how do you want to use R in connection with Excel you probably do not get more precise answer.

For summaries use
?aggregate or maybe ?sapply

For counting item occurance
?table, ?xtabs or sum(something == "something")

can be used.

Regards
Petr


> -----Original Message-----
> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> project.org] On Behalf Of Barry Lambert
> Sent: Thursday, July 03, 2014 4:33 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Help with tables in R
>
> I am a new convert to R (from SAS).  I am a research scientist and most
> of my use of SAS was in data analysis.  Recently, I have been wanting
> to use R to create a simple, reliable way to summarize a dataset of
> student demographics for a university.
> The spreadsheet has a row for every student registered at the
> university for each term since fall 2010 with the following information
> about each student in columns:
> Columns are the following: Term, College, Program, Campus, Gender,
> Ethnicity, Age.
>
> I have created summary tables in Excel using if/then type formulas to
> select data and count the number of female students in program A at
> location 3, etc.
>
> I have written some R code to create some figures that generally meet
> my needs.
> I would like to find a way to have R populate some tables with this
> type of information.
>
> An example of my excel sheets are attached.
>
>
> Any suggestions will be appreciated.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list