[R] Residual-Plotting and na.exclude

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Thu Jul 3 17:01:40 CEST 2014


Hi

I tried plm and it seems that na.exclude does not work. Try to connect maintainer directly.

> maintainer("plm")
[1] "Yves Croissant <yves.croissant at univ-reunion.fr>"
>

The only workaround I can think about is to give NAs to proper places in residual vector. In your example it is simple

nas<-lapply(data, function(x) which(is.na(x)))$inv2
fit <- plm(value~inv2+capital, data = data,na.action=na.exclude ,index=c("firm","year"))
res<-resid(fit)
xyplot(c(res[1:100], rep(NA, length(nas)), res[101:180]) ~ firm, data=data)

another option would be to use
?complete.cases

to find rows without NAs and select only those without missing values.

However in real situations this can be tricky.

Regards
Petr

> -----Original Message-----
> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> project.org] On Behalf Of Katharina Mersmann
> Sent: Thursday, July 03, 2014 4:19 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Residual-Plotting and na.exclude
>
>
>
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-project.org]
> Im
> Auftrag von Katharina Mersmann
> Gesendet: Dienstag, 1. Juli 2014 16:22
> An: r-help at r-project.org
> Betreff: [R] (PLM- package) Residual-Plotting and missing Values
>
> Dear R-Community,
>
> I tried plotting the residuals of an FE-model estimated via plm .
>
> And detected that there are no residuals in the plot for the last two
> countries.
>
> I guess this happens because for some countries values are missing and
> R
> gives me the following for
> > fixed.reg1.new$resid[1]
>
>     5
>
> -0.4051985
>
> Because the first 4 elements are missing. So there are residuals
> different
> from zero for the last two countries, but because of NA there4s a shift
> because the residuals are not padded to the correct length.
> I read in https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/2008-June/166312.html
> and the manual that na.action=na.exclude is useful in lm-case to avoid
> this:
> (when na.exclude is used the residuals and predictions are padded to
> the
> correct length by inserting NAs for cases omitted by na.exclude)
> and tried it for my plm regression, but it does not work.
>
> To make it easier explaining the way of proceeding, a reproducible
> example
> could be:
>
> > # add NA4s for firm 6
> > data("Grunfeld", package = "plm")
> > Grunfeld$inv2= ifelse(Grunfeld$firm==6,NA, Grunfeld$inv)
> > data<- pdata.frame(Grunfeld,index=c("firm","year"))
> > fixed.reg1.1 <- plm(value~inv2+capital,
> +        data = data,na.action=na.exclude
> + ,index=c("firm","year"),
> model="within")
> > #resid(fixed.reg1.1)
> > # no values for firm 6, no residuals displayed from 101-120
> > fixed.reg1.1$resid[105]
>   125
> 9.371963
>
> > require(lattice)
> > xyplot(resid(fixed.reg1.1) ~ firm, data=data)
> # As you can see because of the NA4s of firm 6 ,there is a shift
> because
> the residuals are not padded to the correct length,
> and looking at the plot suggests there are no residuals for firm 10 but
> for
> firm 6, which is not true.
>
>
>
> Perhaps you have an Idea how to get residuals into the correct length?
> Or
> another way to deal with it?
> Thanks in advance for your help!
>
> Have a nice day Katie
>
>
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.More information about the R-help mailing list