[R] error:max not meaningful for factors

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Jul 4 10:59:47 CEST 2014


Hi

Not much helpful. Now we know what you ***think*** alpha is but not what it really is.

You shall post at least result of

str(your.objects)

I also wonder why do you populate slots in perf manually and with data.frames instead of lists which are required according to documentation.

Regards
Petr

> -----Original Message-----
> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> project.org] On Behalf Of Marta valdes lopez
> Sent: Thursday, July 03, 2014 12:35 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] error:max not meaningful for factors
>
> Thank you Jim for your answer.Ok alpha( it is the speed of the boat) is
> a range of number from 0.5 to 10 like 0.5,1,1.5,2...., I would like to
> have the mean of x and y base on each value of alpha, because I have
> like ten numbers of x for each value of speed, thats why I want the
> mean of that and them i could create the roc plot with the new values.
> I would say that alpha values are ordered already?
>
> Thanks , Marta
>
>
>
> 2014-07-03 1:17 GMT+02:00 Jim Lemon <jim at bitwrit.com.au>:
>
> > On Wed, 2 Jul 2014 02:42:31 PM Marta valdes lopez wrote:
> > > Hello,
> > >
> > > I run this script , because i would like to do the mean of x and y
> > > base
> > on
> > > alpha as factor.
> > >
> > >
> > > library(xlsx)
> > > library(ROCR
> > > filename<-"amanhecer roc.csv"
> > > rocdata<- read.table(filename, sep=";",header=TRUE,dec=",")
> > >
> > > rocdata$alpha.15_12 <- as.factor(rocdata$alpha.15_12)
> > >
> > > TPaverage <- tapply(rocdata$y.15_12, rocdata$alpha.15_12, mean)
> > > FPaverage <- tapply(rocdata$x.15_12, rocdata$alpha.15_12, mean)
> > >
> > > ###And them with the new data i want to create a plot, kind of ROC
> > plot.
> > >
> > >  Anthias<-rocdata
> > >  str(Anthias)
> > > data(ROCR.simple)
> > > pred <- prediction( ROCR.simple$predictions, ROCR.simple$labels )
> > > perf <- performance( pred, "tpr", "fpr" ) windows(width = 9.5,
> > > height = 10.50) par(mfrow = c(1,1))
> > >
> > > cc<-Anthias[1]
> > > ee<-Anthias[2]
> > > aa<-Anthias[3]
> > > perf at x.name<-"FP"
> > > perf at y.name<-"TP"
> > > perf at alpha.name<-"Speed"
> > > bb<-data.frame(aa)
> > > perf at x.values<-bb
> > > dd<-data.frame(cc)
> > > perf at y.values<-dd
> > > ff<-data.frame(ee)
> > > perf at alpha.values<-ff
> > >
> > > plot(perf, main="Teste", colorize=TRUE,
> > coloraxis.at=c(0,2,4,6,8,10),
> > >  coloraxis.cex.axis=0.8, colorize.palette=(rainbow(256,start=0,
> > end=0.7)),
> > > lwd=7, colorkey.relwidth=0.4, yaxis.las=1)
> > >
> > > But after run the whole script i got the error:max not meaningful
> > > for factors, anyone can help me?  I am a beginner in R ,so sorry if
> > > this is wasting anyone's time*.*
> > >
> > Hi Marta,
> > The error message is straightforward. Somewhere in one of the
> > functions you have called, the "max" function is applied to your
> > factor variable. The definition of factor variables is that the the
> > actual values are of nominal class, in which there is no meaningful
> > ordering of values, therefore the maximum value is undefined. You
> > could try as.numeric(alpha), but that is dangerous as it depends on
> > whether the sorting of values (default alphabetic) is what you want.
> > If we knew what "alpha" was, it would help.
> >
> > Jim
> >
> >
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list