[R] outputting R loop to a csv file

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Jul 29 06:39:58 CEST 2014


Hi

Above what David said, there is chance that you do not need cycle for your computation.

From what you describe about your csv files there seems to be some mismatch in your write.csv statement.

Make a small example code together with data set, preferably as an output from dput, and try again to ask.

Regards
Petr

> -----Original Message-----
> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> project.org] On Behalf Of David L Carlson
> Sent: Tuesday, July 29, 2014 5:25 AM
> To: Jenny Jiang; r-help at R-project.org
> Subject: Re: [R] outputting R loop to a csv file
>
> It will be difficult to help since all of the attached files were
> stripped out of your message. R-help accepts very few formats as
> attached files and they do not include .R or .csv or .xlsx, but they do
> include .txt (so you could rename your R and csv files). It will be
> easier to help if we have enough data to test alternate approaches. The
> function dput() will convert a sample of your data to text format so
> that you can paste it into your email or provide it as a .txt file.
>
> David L. Carlson
> Department of Anthropology
> Texas A&M University
>
> -----Original Message-----
> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> project.org] On Behalf Of Jenny Jiang
> Sent: Monday, July 28, 2014 8:48 PM
> To: r-help at R-project.org
> Subject: [R] outputting R loop to a csv file
>
> Hello,
>
>
> My name is Jenny Jiang and I am a Finance Honours research student from
> the University of New South Wales. Currently my research project
> involves the calculating of some network centrality measures in R by
> using a loop, however I am having some trouble outputting my loop
> results to a desired CSV format.
>
>
> Basically what I am doing is that for each firm year, I will need to
> calculate four different measures based on director id and connected
> director id and output these to the CSV file. I have provided in the
> attachment the code that I used for the R loop and CSV outputting
> (main-6.R). Using an example CSV file (data example 2), the output
> result I get is as shown in measure1.csv. As shown in the output file,
> the results are really messy, where for each firm year, all director
> ids and each type of measure for all directors are displayed in one
> cell. However, the desired format of output that I would like is as
> shown in output data template.xlsx.
>
>
> As a result, I was just wondering if you could be able to help me to
> get the desired format that I would like, which would be much easier to
> enable me to do further research on this.
>
>
> I cannot be more than appreciated.
>
>
>
>
> Best regards
>
>
> Jenny
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list