[R] DATA SUMMARIZING and REPORTING

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Jul 30 16:01:22 CEST 2014


Hi

Maybe

?aggregate

Use dput for data presentation and no HTML as everything gets scrambled with it.

Regards
Petr

> -----Original Message-----
> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> project.org] On Behalf Of Abhinaba Roy
> Sent: Wednesday, July 30, 2014 2:46 PM
> To: r-help
> Subject: [R] DATA SUMMARIZING and REPORTING
>
> Hi R-helpers,
>
> I have dataframe like
>
>  ID_CASE     YEAR_MTH    ATT_1       A1       A2
> A3 CB26A 201302 1 146 42 74 CB26A 201302 0 140 50 77 CB26A 201303 0
> 128
> 36 77 CB26A 201304 1 146 36 72 CB26A 201305 1 134 36 80 CB26A 201305
> 0
> 148 30 80 CB26A 201306 0 134 20 72 CB26A 201307 1 125 48 79 CB26A
> 201309 0 122 44 74 CB26A 201310 1 126 37 72 CB26A 201310 1 107 43 75
> I want a final dataframe which will look like
>
>  ID_CASE Period No.ofChange   %Paid CB26A 201302-2013042
> 0.414365
> CB26A 201303-201305 2 0.445245 CB26A 201304-201306 1 0.444444 CB26A
> 201305-201307 2 0.460741 CB26A 201306-201308 1 0.461774 CB26A
> 201307-201309 1 0.451327 CB26A 201308-201310 1 0.461378 where, Period
> = a time period of 3 months which is shifted by 1 month subsequently
>
> No.ofChange = number of time ATT_1 has changed values in this period
>
> %Paid = sum(A3)/(sum(A1)+sum(A2)) for this period E.g. for
> Period=201302-201304, %Paid =
> (74+77+77+72)/((146+140+128+146)+(42+50+36+36))
>
> Period calculation should start from the first YEAR_MTH for the
> ID_CASE, i.e., if for a ID_CASE first YEAR_MTH is 201301 or 201304 then
> the period should be defined accordingly.
>
> I have a dataframe with 400 unique ID_CASE, I need to do it for all
> ID_CASE.
>
> How can I do it in R?
>
> Regards,
> Abhinaba
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list