[R] expand dataframe but time gap is not the same

Dagmar Ramgad82 at gmx.net
Wed Dec 9 16:32:39 CET 2015


Hello Petr, hi all,

Thank you very much for trying to help me Petr! Unfortunately it didn't 
bring me further.
I do not want to round on full hours but I want uneven intervals to 6 
portions. That is probably the biggest part of my problem.
Does anyone know a solution?
That would be very, very good

Thank you in advance,
Dagmar


Am 03.12.2015 um 15:30 schrieb PIKAL Petr:
> Hi
>
> I am not completely sure what you want.
>
> Maybe something like
>
> datframe$datum<-strptime(paste(datframe[,1], datframe[,2]), format="%d.%m.%Y %H:%M")
> datframe$datum <- strptime(format(datframe$datum, "%d.%m.%Y %H"), format="%d.%m.%Y %H")
> datframe$datum<-as.POSIXct(datframe$datum)
>
> dat<-seq(min(datframe$datum), by="hour", length.out=50)
> temp<-data.frame(dat=dat)
> myframe <- merge(datframe, temp, by.x="datum", by.y="dat", all=TRUE)
>
> can help you a bit.
>
> You can fill missing tides by e.g. na.locf from zoo package.
>
> I know that it is not exactly what you wanted, however it seems to me that having data frame with equally spaced time can be better approach than dividing unequal intervals to 6 portions.
>
> Cheers
> Petr
>
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Dagmar
>> Sent: Thursday, December 03, 2015 11:52 AM
>> To: R help
>> Subject: [R] expand dataframe but time gap is not the same
>>
>> Hello,
>> I hope someone can help me with my problem:
>> I have a dataframe like this:
>>
>> datframe <- data.frame(dates=c("02.08.2013","03.08.2013","03.08.2013"),
>> times =c("22:10","4:04", "10:18"), tide =c("NW","HW", "NW"))
>> datframe
>> Timestamp <- paste(datframe$dates, datframe$times)
>> myframe2 <- cbind( Timestamp,datframe)
>> head(myframe2)
>> myframe2$dates <- NULL
>> myframe2$times <- NULL
>> myframe2$Timestamp <- as.POSIXct (strptime(myframe2$Timestamp,
>> "%d.%m.%Y
>> %H:%M"), tz="GMT")
>> head(myframe2)
>> str(myframe2)
>>
>> # In the end I want a frame like this:
>> datframeres <- data.frame(Timestamp=c("2013-08-02 22:10:00", "2013-08-
>> 02
>> 23:09:00","2013-08-03 00:08:00","2013-08-03 01:07:00", "2013-08-03
>> 02:06:00", "2013-08-03 03:05:00",
>> "2013-08-03 04:04:00","2013-08-03 05:06:20","2013-08-03 06:08:40",
>> "2013-08-03 07:11:00", "2013-08-03 08:13:20", "2013-08-03 09:15:40",
>> "2013-08-03 10:18:00")
>> , tidalclass =c("NW", "HW-5","HW-4", "HW-3", "HW-2", "HW-1", "HW",
>> "HW+1","HW+2","HW+3", "HW+4","HW+5", "NW"))
>>
>> datframeres
>>
>> # That means: I want to expand to 13 classes instead of the two classes
>> "HW" and "NW": "HW", "HW+1", "HW+2" and so on.
>> # The time gap between HW and NW is not always quite the same (always
>> around 6 hours). So I would divide the time gap by 6 and add this
>> number
>> (0:59 and 1:02:20 respectively) to the timestamp before.
>> # I do not know how to do this. Does anyone know how to do this? Many
>> thanks in advance!
>> Tagmarie
>>
>> ______________________________________________
>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.More information about the R-help mailing list