[R] Help needed in data cleaning

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Dec 21 08:09:26 CET 2015


Hi

Your question posted in HTML is somewhat scrambled. Based on what I understand from it, maybe you shall inspect ?merge.

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Web Web
> Sent: Friday, December 18, 2015 8:15 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Help needed in data cleaning
>
> Hello,
>      I need some help in data cleaning using R. my CSV file looks
> as
> follows.
>
> "id","gender","age","category1","category2","category3","category4","ca
> tegory5","category6","category7","category8","category9","category10"1,
> "Male",22,"movies","music","travel","cloths","grocery",,,,,2,"Male",28,
> "travel","books","movies",,,,,,,3,"Female",27,"rent","fuel","grocery","
> cloths",,,,,,4,"Female",22,"rent","grocery","travel","movies","cloths",
> ,,,,5,"Female",22,"rent","online-shopping","utiliy",,,,,,,
>
> I need to reformat as follows.
>
> id gender age category      rank1 Male  22 movies
>  11 Male  22 music        21 Male  22 travel
>  31 Male  22 cloths        41 Male  22 grocery
>   51 Male  22 books        NA1 Male  22 rent
>    NA1 Male  22 fuel         NA1 Male  22 utility
>     NA1 Male  22 online-shopping   NA
> ...................................5 Female  22 movies
> NA5 Female  22 music       NA5 Female  22 travel
>  NA5 Female  22 cloths       NA5 Female  22 grocery
>    NA5 Female  22 books       NA5 Female  22 rent
>     15 Female  22 fuel        NA5 Female  22 utility
>      NA5 Female  22 online-shopping  2
>
> So far My efforts are as follows.
>
> mini <- read.csv("~/MS/coding/mini.csv", header=FALSE)
> mini_clean <- mini[-1,]
> df_mini <- melt(df_clean, id.vars=c("V1","V2","V3"))
> sqldf('select * from df_mini order by "V1"')
>
> Now I want to know what is the best way to fill all missing categories
> for
> all users.
>
> Thanks
> Nash
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list