[R] need for help for solving operations in a vector

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Dec 28 09:15:10 CET 2015


Hi

On top of answers you have got here is some plotting you need to answer yourself

plot(qWC1, col=(c(0, diff(qWC1))>=0 )+1)

Which from those red points you want to be included in irrigation period? All of them? Only part? Which part?

Based on your figures you probably will not get 100% correct answer.

Cheers
Petr> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Makram
> Belhaj Fraj
> Sent: Wednesday, December 23, 2015 8:35 AM
> To: r-help at r-project.org; r-help-owner at r-project.org
> Subject: [R] need for help for solving operations in a vector
>
> Dear colleagues
> i need your generous help to solve the following problem
>
> I have a soil moisture time series qWC1 (61 values)
> > qWC1
> 75.33336 75.20617 75.20617 74.95275 74.95275 74.70059 74.70059
> 74.70059
> 74.57498 74.44968 74.32469 74.07563 85.57237 90.40123 90.73760
> 90.73760 90.73760 90.73760 90.90648 91.07582 91.24564 90.90648 86.82135
> 80.69793
> 79.30393 78.62058 78.21484 77.81226 77.67876 77.41279 77.28032 76.88495
> 76.75383 76.75383 76.49260 76.36249 76.23270 76.23270 76.10325
> 75.97412
> 75.84532 75.71685 75.71685 75.71685 75.71685 75.46087 75.46087
> 75.46087
> 75.33336 75.20617 75.20617 75.20617 75.20617 75.20617 75.20617 75.07930
> 75.07930 75.07930 74.95275 74.95275 74.95275
>
> I want to measure consecutive increases corresponding to irrigation and
> consecutive decreases corresponding to recharge I wrote the following
> code and it does not calculate for each increment in i?
> also note that I choose to not use diff command in time series because
> I want also that "plateaux" corresponding to a minimum of 2 equal
> consecutive values are accounted as positive differences=irrigations so
> when x[i+1]==x[i] the difference y might be equal to the previous value
> xi
>
> following the code i wrote
>
> x<-ts(qWC1,start=1, end=61, frequency=1) x[1] plot(x, type="h", col =
> "green")
> y<-rep(0,61)
> for (i in 1:61) {
> if (x[i+1] > x[i]){
>   y[i]==x[i+1]-x[i]
> } else if (x[i+1]==x[i]){
>   y[i]=x[i+2]-x[i]
> } else {
>   y[i]==x[i+1]-x[i]
> }
>
> }
> plot(y, type="h", col = "blueviolet")
>
> Many thank
> Makram
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list