[R] Sort data and symbol change in Jitter plot (ggplot2)

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue May 5 11:21:10 CEST 2015


Hi

answeres in line

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Luis
> Fernando García
> Sent: Tuesday, May 05, 2015 9:34 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Sort data and symbol change in Jitter plot (ggplot2)
>
> Dear R experts,
>
> First than all I want to thank your expertise and for sharing your
> knowledge with the people who are starting.
>
> Recently I have been working on a new plot style (Jitterplot) but have
> still some issues when making two basic functions.
>
> First than all I want to change the symbol according to the prey type
> (presa) and not the color, I tried making, geom_dotplot(aes(fill =
> PRESA)
> but it did not work
>
> On a second hand I want to sort the plots from the highest to the
> lowest
> value, I tried by using reorder, but it did not work.
>
> Please find attached the dataset and the script.
>
> Thanks in advance!
>
> ####script######
>
> the dataset is attached
> library(ggplot2)
> p=read.table("paratropis.txt",header=T)
> attach(p)

Do not use attach, it only confuses things.

firs reorder your factor

p$PRESA <- reorder(p$PRESA, p$Tiempo, mean)

then use geom point to get different shapes.

pl<-ggplot( data = p, aes(y = Tiempo, x = PRESA, shape=PRESA))
pl + geom_point()+ geom_dotplot(binaxis = "y", binwidth = 0.1, stackdir = "center") +
 stat_summary(fun.y = mean, fun.ymin = mean, fun.ymax = mean, geom = "crossbar", width = 0.5)

Is this what you wanted?

Cheers
Petr

> ggplot( data = p, aes(y = Tiempo, x = PRESA, reorder(PRESA, Tiempo,
> mean)))
> + # Move y and x here so than they can be used in stat_*
>  geom_dotplot(aes(shape = PRESA),
>        binaxis = "y",     # which axis to bin along
>        binwidth = 0.1,    # Minimal difference considered
> diffeerent
>        stackdir = "center"  # Centered
>  ) +
>  stat_summary(fun.y = mean, fun.ymin = mean, fun.ymax = mean,
>        geom = "crossbar", width = 0.5)

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list