[R] Median on second group of CSV file produce Na

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Sep 1 10:03:29 CEST 2015


Hi

Your code is highly complicated and difficult to understand without example data. Perhaps you want row medians for two groups x and y which are located in different columns of original data.

MD1 <- apply(AT1[,c(2,3,4,5,6,7,8) ], 1, median)

shall give you desired result without need of cycle and almost all other stuff.

If there is NA in result, some of the value can be NA so after median you have to put na.rm=TRUE.

consult
?apply
?summary
?str

for explanation

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of shawin
> Sent: Monday, August 31, 2015 9:46 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] Median on second group of CSV file produce Na
>
> I have an issue ans i posted it , so i would like to receive a solution
> please
>
> On Mon, Aug 31, 2015 at 8:35 PM, shawin [via R] <
> ml-node+s789695n4711689h58 at n4.nabble.com> wrote:
>
> > I have a data frame csv file and I'm trying to calculate median for
> > each group separately row by row . When I separate the data frame in
> > two groups and calculate the median for each one, I am getting an NA
> > result for the second group :
> > the data
> >  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8
> > 9.488404158 9.470895414 9.282433728 9.366707445 9.955383045
> 9.640816474
> > 9.606262272  9.329651027 9.434541611 9.473922432 9.311412966
> 9.3154885
> > 9.434977488 9.470895414 9.764258059
> > 8.630629966 8.55831075 8.788391003 8.576231135 8.671587906
> > 8.842979993
> > 8.861958856 8.58330436 8.603596508 8.570129609 8.59798922
> > 8.572686772
> > 8.679751791 8.663950953 8.432875347
> > 9.354748885 9.367668838 9.259952558 9.421538213 9.554635162
> > 9.603744578
> > 9.452197983 9.284228877 9.404607878 9.317737979 9.343115301
> > 9.310644266
> > 9.27227486 9.360337823 9.44706281
> > 9.944863964 9.950427516 10.19101759 10.07350804 10.03269879
> 10.1307908
> > 10.03487287 9.74609383 9.886379007 9.775472567 10.036596
> 9.544738458
> > 9.699611598 9.911962567
> > 9.625804277
> >
> >
> >                  Code:
> >
> >    rowN <- nrow(AT1)
> >    MD1<-vector(length=rowN)
> >    MD2<-vector(length=rowN)
> >
> >      MD1[1:rowN]<-NA
> >      MD2[1:rowN]<-NA
> >
> >
> >     x<- AT1[,c(2,3,4,5,6,7,8) ]
> >     write.csv(x,"x.csv",row.names=TRUE)
> >     x<-as.matrix(x)
> >     for(i in 2:rowN) {
> >    MD1[i]=median(x[i,])
> >      }
> >     write.csv(MD1,"MD1.csv",row.names=TRUE)
> >
> >     y<- AT1[,c(9,10,11,12,13,14,15,16)]
> >     write.csv(y,"y.csv",row.names=TRUE)
> >     y<-as.matrix(y)
> >     for(j in 2:rowN) {
> >     MD2[j]=median(y[j,])
> >      }
> >     write.csv(MD2,"MD2.csv",row.names=TRUE)
> >
> >
> > ------------------------------
> > If you reply to this email, your message will be added to the
> > discussion
> > below:
> >
> > http://r.789695.n4.nabble.com/Median-on-second-group-of-CSV-file-
> produ
> > ce-Na-tp4711689.html To start a new topic under R help, email
> > ml-node+s789695n789696h75 at n4.nabble.com
> > To unsubscribe from R, click here
> >
> <http://r.789695.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscr
> >
> ibe_by_code&node=789695&code=c2hhd2lua2FyaW1AZ21haWwuY29tfDc4OTY5NXwtM
> > jQ0MzkwMjQ1>
> > .
> > NAML
> >
> <http://r.789695.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_vi
> >
> ewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces
> > .BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-
> nabble.naml.n
> > amespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-
> nabb
> >
> le.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21na
> > bble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-
> send_instant_em
> > ail%21nabble%3Aemail.naml>
> >
>
>
>
>
> --
> View this message in context: http://r.789695.n4.nabble.com/Median-on-
> second-group-of-CSV-file-produce-Na-tp4711689p4711690.html
> Sent from the R help mailing list archive at Nabble.com.
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list