[R] values in date format from .xls as label on x-line

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Sep 7 16:06:16 CEST 2015


Hi

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
> rbalasus
> Sent: Monday, September 07, 2015 1:19 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] values in date format from .xls as label on x-line
>
>
> hello , I am very new to R, till now I was working with lineplots
> reading their data from .xls files. All was working as expected, now I
> want to label the data-values with "date"-values on the x line. But I
> have absolute no clue how to read and interprete these values as date-
> values not just only integer, I was testing and searching solutions
> with the convert function. I hop I just need only one or two
> modifications in my code, and all is working. Any Ideas?
>
>
> this is my testcode, and the example values in the .xls, (with integer
> values, all is working correctly.)
>
>
> textcode.r
> require(XLConnect)
> wb = loadWorkbook("C:/xlsfile.xls")
> impdata = readWorksheet(wb, sheet = "Data", header = TRUE)
> datec(c) <- as.Date(impdata$date, "%d.%m.%y")
^^^^^^^^^^^
What is this? If you meant

datec <- as.Date(impdata$date, "%d.%m.%y")

datec shall be class Date, you can check it by

class(datec)

Maybe there shall be class mentioned on help page for mode and/or typeof in See Also section.

As you did not provide any data here is toy example

datum <- structure(c(16359, 16361, 16362, 16363, 16364, 16365, 16366,
16367, 16368), class = "Date")

plot(datum, 1:9)

gives you a plot with x axes labeled by date. You can change format of x axis

plot(datum, 1:9, format="%d.%m.")

which gives you expected formatting although it issues set of warnings. I did not found any plotting method for Date class although it (probably) works as expected.

Cheers
Petr

> plot(datec,impdata$amount, main="amount year to date",type="n",
> ylab="Eur",
> xlab="year to date",ylim=c(1,6000))
> lines(datec,impdata$amountmount, col = "steelblue")
>
> xls-file
> date    amount
> 30.01.2015 1000
> 30.02.2015 2000
> 15.03.2015 2800
>
> THANX in advance for your help.
>
>
>
>
>
> --
> View this message in context: http://r.789695.n4.nabble.com/values-in-
> date-format-from-xls-as-label-on-x-line-tp4711949.html
> Sent from the R help mailing list archive at Nabble.com.
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list