[R] aggregate counting variable factors

Kai Mx govokai at gmail.com
Thu Sep 17 23:26:39 CEST 2015


Thanks everybody!

On Thu, Sep 17, 2015 at 6:57 PM, Rui Barradas <ruipbarradas at sapo.pt> wrote:

> In package reshape2
>
> Hope this helps,
>
> Rui Barradas
>
>
> Em 17-09-2015 17:03, Frank Schwidom escreveu:
>
>> Hi
>>
>> where can i find 'melt' and 'dcast' ?
>>
>> Regards
>>
>>
>> On Thu, Sep 17, 2015 at 08:22:10AM +0000, PIKAL Petr wrote:
>>
>>> Hi
>>>
>>> -----Original Message-----
>>>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Kai Mx
>>>> Sent: Wednesday, September 16, 2015 10:43 PM
>>>> To: r-help mailing list
>>>> Subject: [R] aggregate counting variable factors
>>>>
>>>> Hi everybody,
>>>>
>>>> >From a questionnaire, I have a dataset like this one with some 40
>>>> items:
>>>>
>>>> df1 <- data.frame(subject=c('user1','user2', 'user3', 'user4'),
>>>> item1=c(0,1,2,5), item2=c(1,2,1,2), item3=c(2,3,4,0), item4=c(0,3,3,2),
>>>> item5=c(5,5,5,5))
>>>>
>>>> Users can choose an answer from 0 to 5 for each item.
>>>>
>>>> Now I want to reshape the dataset to have the items in rows and the
>>>> count
>>>> of each of the result factors in columns:
>>>>
>>>> result <- data.frame (item=c("item1", "item2", "item3", "item4",
>>>> "item5"),
>>>> result0=c(1,0,1,1,0), result1=c(1,2,0,0,0), result2=c(1,2,1,1,0),
>>>> result3=c(0,0,1,2,0), result4=c(0,0,1,0,0), result5=c(1,0,0,0,4))
>>>>
>>>> I have been fiddling around with melt/plyr, but haven't been able to
>>>> figure
>>>> it out. What's the most elegant way to do this (preferably without
>>>> typing
>>>> in all the item names).
>>>>
>>>
>>> Perhaps,
>>>
>>> m<-melt(df1)
>>> m$value<-paste("res",m$value, sep="")
>>> dcast(m, variable~value)
>>> Aggregation function missing: defaulting to length
>>>  variable res0 res1 res2 res3 res4 res5
>>> 1  item1  1  1  1  0  0  1
>>> 2  item2  0  2  2  0  0  0
>>> 3  item3  1  0  1  1  1  0
>>> 4  item4  1  0  1  2  0  0
>>> 5  item5  0  0  0  0  0  4
>>>
>>> Cheers
>>> Petr
>>>
>>>
>>>
>>>> Thanks so much!
>>>>
>>>> Best,
>>>>
>>>> Kai
>>>>
>>>>    [[alternative HTML version deleted]]
>>>>
>>>> ______________________________________________
>>>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>>>> guide.html
>>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>>>
>>>
>>> ________________________________
>>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>>> určeny pouze jeho adresátům.
>>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>>> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
>>> vymažte ze svého systému.
>>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>>> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
>>> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>>>
>>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>>> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>>> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze
>>> strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>>> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>>> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
>>> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
>>> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
>>> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>>>
>>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>>> intended only for its intended recipients.
>>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>>> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>>> copies from your system.
>>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>>> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
>>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>>> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>>> email.
>>>
>>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into
>>> a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>>> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
>>> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>>> amendment or variation.
>>> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
>>> upon an express mutual agreement on all its aspects.
>>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>>> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which
>>> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
>>> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
>>> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
>>> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>>> ______________________________________________
>>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>> PLEASE do read the posting guide
>>> http://www.R-project.org/posting-guide.html
>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>>
>>
>> ______________________________________________
>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide
>> http://www.R-project.org/posting-guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>
>>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list