[R] help

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Sep 18 14:27:46 CEST 2015


Hi

as I said v has some NA values

> i
[1] 1
> j
[1] 7
> v
[1] 1.5194356 1.4155485 1.4155485 -0.6085982 -0.2868786 -0.2868786     NA
[8]     NA     NA
> Eta[i]
[1] NA
> Eta
 [1] NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[26] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
...
Eta[i]=0.6*W[i,1]+0.6*W[i,1]*xi[i,1]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]+0.6*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]*xi[i,1]+delta

> W
    [,1] [,2]
 [1,]  NA  NA
 [2,]  NA  NA

Unless you change W to numeric value you wil always get Eta[i] NA and v[7] NA

So this is why you get error. Without disclosing what you want to do, you probably do not get better answer.

Cheers
Petr

From: thanoon younis [mailto:thanoon.younis80 at gmail.com]
Sent: Friday, September 18, 2015 2:15 PM
To: PIKAL Petr; r-help at r-project.org
Subject: Re: [R] help

This is the final code and i am so sorry for this mistake.
library(mvtnorm)  #Load mvtnorm package
N<-200;P<-9
W=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
xi=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
Eta=numeric(N)
phi<-matrix(data=c(1.0,0.3,0.3,1.0),ncol=2)
yo<-matrix(data=NA,nrow=N,ncol=P); p<-numeric(P); v<- numeric(P)
for (t in 1:25) {
 for (i in 1:N) {
  xi[i,]=rmvnorm(1, c(0,0), phi)
  delta<-rnorm(1,0,sqrt(0.3))
eps<-rnorm(3,0,1)
  Eta[i]=0.6*W[i,1]+0.6*W[i,1]*xi[i,1]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]+0.6*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]*xi[i,1]+delta

  v[1]<-1.0+xi[i,1]; v[2]<-1.0+0.8*xi[i,1]; v[3]<- 1.0+0.8*xi[i,1]
  v[4]<-1.0+xi[i,2]; v[5]<-1.0+0.8*xi[i,2]; v[6]<- 1.0+0.8*xi[i,2]
  v[7]<-1.0+Eta[i]+eps[1]; v[8]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[2];
  v[9]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[3]

    for (j in 1:9) { if (v[j]>=0) yo[i,j]<-1 else yo[i,j]<-0 } }

}#end


On 18 September 2015 at 14:47, thanoon younis <thanoon.younis80 at gmail.com<mailto:thanoon.younis80 at gmail.com>> wrote:
Sorry this is the code

library(mvtnorm)  #Load mvtnorm package
N<-200;P<-9
W=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
xi=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
Eta=numeric(N)
phi<-matrix(data=c(1.0,0.3,0.3,1.0),ncol=2)
yo<-matrix(data=NA,nrow=N1,ncol=P); p<-numeric(P); v<- numeric(P)
for (t in 1:25) {
 for (i in 1:N) {
  xi1[i,]=rmvnorm(1, c(0,0), phi)
  delta<-rnorm(1,0,sqrt(0.3))
eps<-rnorm(3,0,1)
  Eta[i]=0.6*W[i,1]+0.6*W[i,1]*xi[i,1]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]+0.6*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]*xi[i,1]+delta
  v[1]<-1.0+xi[i,1]; v1[2]<-1.0+0.8*xi1[i,1]; v1[3]<- 1.0+0.8*xi1[i,1]
  v[4]<-1.0+xi[i,2]; v1[5]<-1.0+0.8*xi1[i,2]; v1[6]<- 1.0+0.8*xi1[i,2]
  v[7]<-1.0+Eta[i]+eps[1]; v[8]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[2];
  v[9]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[3]

    for (j in 1:9) { if (v[j]>=0) yo[i,j]<-1 else yo[i,j]<-0 } }

}#end

On 18 September 2015 at 13:54, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:
Hi

You do not say anything what the code shall do and after getting third error of similar type, I gave up further investigation of your code.

Error: object 'delta' not found

Your error can have something to do with v[j] beeing NA

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of thanoon
> younis
> Sent: Friday, September 18, 2015 12:04 PM
> To: r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>
> Subject: [R] help
>
> Hi,
>
>
> I need you help to correct the code below please
> I have this error
> Error in if (v[j] >= 0) yo[i, j] <- 1 else yo[i, j] <- 0 :
>  missing value where TRUE/FALSE needed
>
>
>
>
>
> library(mvtnorm)  #Load mvtnorm package
> N<-200;P<-9
> W=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
> xi=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
> Eta=numeric(N)
> phi<-matrix(data=c(1.0,0.3,0.3,1.0),ncol=2)
> yo<-matrix(data=NA,nrow=N1,ncol=P); p<-numeric(P); v<- numeric(P)
> for (t in 1:25) {
>  for (i in 1:N) {
>   xi1[i,]=rmvnorm(1, c(0,0), phi)
>   delta1<-rnorm(1,0,sqrt(0.3))
> eps<-rnorm(3,0,1)
>
> Eta[i]=0.6*W[i,1]+0.6*W[i,1]*xi[i,1]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]+0.6*W[i,2]*xi[i
> ,2]*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]+0.6*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]*xi[i,1]+delta
>   v[1]<-1.0+xi[i,1]; v1[2]<-1.0+0.8*xi1[i,1]; v1[3]<-
> 1.0+0.8*xi1[i,1]
>   v[4]<-1.0+xi[i,2]; v1[5]<-1.0+0.8*xi1[i,2]; v1[6]<-
> 1.0+0.8*xi1[i,2]
>   v[7]<-1.0+Eta[i]+eps[1]; v[8]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[2];
>   v[9]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[3]
>
>     for (j in 1:9) { if (v[j]>=0) yo[i,j]<-1 else yo[i,j]<-0 } }
>
> }#end
>
>
>
>
> Any help would be appreciated.
>
>
> Regards
>
>
> --
> Thanoon Y. Thanoon
> PhD Candidate
> Department of Mathematical Sciences
> Faculty of Science
> University Technology Malaysia, UTM
> E.Mail: Thanoon.younis80 at gmail.com<mailto:Thanoon.younis80 at gmail.com>
> E.Mail: dawn_prayer80 at yahoo.com<mailto:dawn_prayer80 at yahoo.com>
> Facebook:Thanoon Younis AL-Shakerchy
> Twitter: Thanoon Alshakerchy
> H.P:00601127550205<tel:00601127550205>
>

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list