[R] fancy linear model and grouping

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Feb 2 14:13:49 CET 2016


Hi

Thanks, it work for my example, which is actually a subset of a bigger data (4000 rows) with the same characteristics. For the whole problem it does not give correct clustering. I tried to set G to 3 but it did not help either.

I attached the whole dataset (dput) that you can use, however after quick tour through Mclust it seems to me that it is designed for slightly different problem.

Here is the result with whole data.

fm <- Mclust(temp)
g <- fm$classification
plot(1/temp[,1], temp[,2], pch = g, col = g)

I will go through the docs more thoroughly, to be 100% sure I did not miss anything.

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: Gabor Grothendieck [mailto:ggrothendieck at gmail.com]
> Sent: Tuesday, February 02, 2016 1:20 PM
> To: PIKAL Petr
> Cc: R Help R
> Subject: Re: [R] fancy linear model and grouping
>
> Try the mclust package:
>
> library(mclust)
> temp.na <- na.omit(temp)
> fm <- Mclust(temp.na)
> g <- fm$classification
> plot(temp.na, pch = g, col = g)
>
>
>
> On Tue, Feb 2, 2016 at 6:35 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> wrote:
> > Dear all
> >
> > I have data like this
> >
> >> dput(temp)
> >
> > temp <- structure(list(X1 = c(93, 82, NA, 93, 93, 79, 79, 93, 93, 85,
> > 82, 93, 87, 93, 92, NA, 87, 93, 93, 93, 74, 77, 87, 93, 82, 87, 75,
> > 82, 93, 92, 68, 93, 93, 73, NA, 85, 81, 79, 75, 87, 93, NA, 87, 87,
> > 85, 92, 87, 92, 93, 87, 87, NA, 69, 87, 93, 87, 93, 87, 82, 79, 87,
> > 93, 87, 80, 87, 87, 87, 92, 93, 69, 76, 87, 82, 93, 82, NA, 54, 87,
> > 77, 73, 93, 82, 73, 93, 92, 82, 77, 93, 87, 75, 87, 87, 87, 60, 92,
> > 87, 87, NA, 77, 78), X2 = c(224, 624, NA, 224, 224, 642, 642, 224,
> > 224, 599, 622, 224, 239, 224, 225, NA, 239, 224, 224, 224, 688, 657,
> > 239, 224, 624, 239, 672, 254, 224, 225, 499, 224, 224, 692, NA, 599,
> > 627, 642, 677, 239, 224, NA, 239, 239, NA, 375, 239, 375, 224, 239,
> > 239, NA, 299, 239, 224, 239, 224, 239, 621, 642, 239, 224, 239, 638,
> > 239, 239, 239, 225, 224, 299, 672, 239, 618, 224, 620, NA, 626, 239,
> > 657, 693, 224, 624, 693, 224, 225, 621, 657, 224, 239, 673, 239, 239,
> > 239, 569, 224, 239, 239, NA, 657, 651)), .Names = c("X1", "X2"),
> > row.names = c(NA, -100L), class = "data.frame")
> >>
> >
> > You can see there are 3 distinct linear relationships of those 2
> variables.
> >
> > plot(1/temp[,1], temp[,2])
> >
> > Is there any simple way how to evaluate such data without grouping
> variable? I know that in case I have proper grouping variable I can
> evaluate it with lme and get intercepts and/or slopes.
> >
> > My question is:
> >
> > Does anybody know about a way/package/function which can give me
> appropriate grouping of such data or which can give me separate
> slope/intercept for each set.
> >
> > I hope I expressed my problem clearly.
> >
> > Best regards
> > Petr
> >
> >

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: temp.txt
URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/attachments/20160202/7e7a35c0/attachment.txt>


More information about the R-help mailing list