[R] fancy linear model and grouping

William Dunlap wdunlap at tibco.com
Tue Feb 2 18:08:46 CET 2016


Perhaps you can try clustering the output of the Hough transform.
PET::hough() will compute it, given a matrix like
gplots::hist2d(1/temp[,1],temp[,2])$hData.  I do not have much experience
here.

Bill Dunlap
TIBCO Software
wdunlap tibco.com

On Tue, Feb 2, 2016 at 3:35 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Dear all
>
> I have data like this
>
> > dput(temp)
>
> temp <- structure(list(X1 = c(93, 82, NA, 93, 93, 79, 79, 93, 93, 85,
> 82, 93, 87, 93, 92, NA, 87, 93, 93, 93, 74, 77, 87, 93, 82, 87,
> 75, 82, 93, 92, 68, 93, 93, 73, NA, 85, 81, 79, 75, 87, 93, NA,
> 87, 87, 85, 92, 87, 92, 93, 87, 87, NA, 69, 87, 93, 87, 93, 87,
> 82, 79, 87, 93, 87, 80, 87, 87, 87, 92, 93, 69, 76, 87, 82, 93,
> 82, NA, 54, 87, 77, 73, 93, 82, 73, 93, 92, 82, 77, 93, 87, 75,
> 87, 87, 87, 60, 92, 87, 87, NA, 77, 78), X2 = c(224, 624, NA,
> 224, 224, 642, 642, 224, 224, 599, 622, 224, 239, 224, 225, NA,
> 239, 224, 224, 224, 688, 657, 239, 224, 624, 239, 672, 254, 224,
> 225, 499, 224, 224, 692, NA, 599, 627, 642, 677, 239, 224, NA,
> 239, 239, NA, 375, 239, 375, 224, 239, 239, NA, 299, 239, 224,
> 239, 224, 239, 621, 642, 239, 224, 239, 638, 239, 239, 239, 225,
> 224, 299, 672, 239, 618, 224, 620, NA, 626, 239, 657, 693, 224,
> 624, 693, 224, 225, 621, 657, 224, 239, 673, 239, 239, 239, 569,
> 224, 239, 239, NA, 657, 651)), .Names = c("X1", "X2"), row.names = c(NA,
> -100L), class = "data.frame")
> >
>
> You can see there are 3 distinct linear relationships of those 2 variables.
>
> plot(1/temp[,1], temp[,2])
>
> Is there any simple way how to evaluate such data without grouping
> variable? I know that in case I have proper grouping variable I can
> evaluate it with lme and get intercepts and/or slopes.
>
> My question is:
>
> Does anybody know about a way/package/function which can give me
> appropriate grouping of such data or which can give me separate
> slope/intercept for each set.
>
> I hope I expressed my problem clearly.
>
> Best regards
> Petr
>
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list