[R] View() function

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Feb 15 09:09:53 CET 2016


Hi

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
> ALBUKHAITI HESHAM
> Sent: Saturday, February 13, 2016 6:34 AM
> To: R-help at r-project.org
> Subject: [R] View() function
>
> i am try to show the rows name in r by View() function but i cannot

How View function looks like, I did not find it in base and other packages I use.

> ?Viev
No documentation for ‘Viev’ in specified packages and libraries:
you could try ‘??Viev’

> ,return only numbers of columns  , but when i use NameData[,1] ,, no
> problem ,i can get it.
> i do not no where is the problem ,

Neither I. Your message is rather cryptic. You can get number of columns by

ncol(x)

NameData[,1] does not have anything to do with number of columns, it gives you first column of NameData object (if NameData object is data frame or matrix).


> becouse some file in text i downloaded it form internet doesn't have
> problem.
> >>>>>>>>>>>>>>>>
> also when i want to read my data as text , R return this message >
> mydata<-read.table("mirnat.txt", header=T,row.names = 1) Error in
> scan(file, what, nmax, sep, dec, quote, skip, nlines, na.strings, :
> line 1 did not have 62 elements.
> please help , thanks

The error seems to me pretty straightforward. First line of mirnat.txt is a header and based on separator (read.table assumes it is white space) read.table expects 62 elements in any row.

Maybe it is problem in column names (they may contain white space as a part of a name - like e.g. in "New York").

Or you wanted to use first column as row names but this column has a name, so there is one name more for columns.

BTW, you may have broken keyboard, there are no capital letters and EOLs in your mail.

Cheers
Petr


>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list