[R] adding a column to data frame solving the replacement problem

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Thu Feb 25 08:39:37 CET 2016


Hi

It seems to me that you misunderstand how objects (data.frames) in R work.

see in line

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of hoda
> rahmati via R-help
> Sent: Wednesday, February 24, 2016 3:39 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] adding a column to data frame solving the replacement
> problem
>
> Hi all,
>
> I have a data set (mydata) containing 471 variables. One of the columns
> looks as below
>
> $ Sequence : Factor w/ 3 levels "","%Seq%gre",..: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

There is also missing value in this column. I am not sure if it is intended, it is your decision. To get missing values as really missing when importing data you shall explicitly use na identifier in read command, something like.

mydata <- read.*(something, na.string="")

from help page:
na.strings
a character vector of strings which are to be interpreted as NA values. Blank fields are also considered to be missing values in logical, integer, numeric and complex fields.

> ...
>
> sequence contains %Seq%gre and %Seq%tse and I extract only %Seq%tse and
> add it to my variables and plot a scatterplot of mydata. I use table
> and the result is: table(mydata$Sequence)
> %Seq%gre %Seq%tse
>      1      25520     243744 in the next step I want to
> add a column to my main data set (mydata) containing only %Seq%tse,
> however when I use the following command there's an error telling me:
> Error in `$<-.data.frame`(`*tmp*`, "NewColumn", value = c(3L, 3L, 3L,
> :
>  replacement has 243744 rows, data has 269265 How can I add this
> column correctly to mydata? Thanks for any help

There is no command in your mail. However all columns in data frame has to have the same length, so when you add shorter vector it is recycled without error.

see
iris$aaa <- letters[1:5]
head(iris,10)

This simple command does not produce error.

I can get similar error

> iris[iris$aaa=="c", 1]<- iris[,2]

Error in `[<-.data.frame`(`*tmp*`, iris$aaa == "c", 1, value = c(3.5, :
 replacement has 150 rows, data has 30

this results from operation in which I try add longer vector to shorter data frame.

To get more specific answer, you shall add exact command you used (maybe also a toy working example).


>    [[alternative HTML version deleted]]

And you shall post in plain text, not HTML.

Cheers
Petr

>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list