[R] Color of points in legend() ignored if plotting to PNG

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Feb 29 09:25:39 CET 2016


Hi

Works on WXP too.

platform    i386-w64-mingw32
arch      i386
os       mingw32
system     i386, mingw32
status     Under development (unstable)
major     3
minor     3.0
year      2015
month     06
day      15
svn rev    68521
language    R
version.string R Under development (unstable) (2015-06-15 r68521)
nickname    Unsuffered Consequences

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Helmut
> Schuetz
> Sent: Sunday, February 28, 2016 2:02 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Color of points in legend() ignored if plotting to PNG
>
> Dear all,
>
> if I plot to a PNG, the color of filled points (pch 21:25) in legend()
> is ignored (i.e., only the background color is used). It does not
> matter whether I specify the default png(bg="white") or
> png(bg="transparent").
>
> The example below
>
> x <- rnorm(10)
> y <- rnorm(10)
> plot(x, y, pch = 21, cex = 1.5,
>  xlim = range(x, y) * 1.2, ylim = range(x, y)*1.2,
>  col = "black", bg = "lightgrey")
> legend("topleft", legend = "foo", inset = 0.02,
>  bg = "white", pch = 21, pt.cex = 1.5,
>  col = "black", pt.bg = "lightgrey")
>
> works as desired on windows(...) but fails to show the color in the
> legend on png(...).
>
> Any suggestions?
> Helmut
>
> Environment: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit), R 3.2.3
>
> --
> Ing. Helmut Schuetz
> BEBAC - Consultancy Services for
> Bioequivalence and Bioavailability Studies Neubaugasse 36/11 1070
> Vienna, Austria VAT No ATU61115625
> DUNS  300370568
> tel   +43 1 2311746
> mobile +43 699 10792458
> e-mail helmut.schuetz at bebac.at
> web   http://bebac.at/
> contact http://bebac.at/Contact.htm
> forum  http://forum.bebac.at/
>
> This e-mail is confidential and may also be legally privileged. If you
> are not the intended recipient please reply to sender, do not disclose
> its contents to any person and delete the e-mail. Any unauthorized
> review, use, disclosure, copying or distribution is strictly
> prohibited.
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list