[R] create function for compare two dataframe.

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Feb 29 10:15:57 CET 2016


Hi

You does not need to create function, you can use functions already available.

> s1<- read.table("clipboard", header=T, sep=",")
> s2<- read.table("clipboard", sep=",")

You presented second table without names.
> names(s2) <- names(s1)

> s1
   ID VAL1 VAL2 VAL3
1  ID1  2  2  3
2  ID2  0  3  3
3  ID3  0  2  4
> s2
   ID VAL1 VAL2 VAL3
1  ID1  0  2  3
2  ID2  0  2  3
3  ID3  0  2  2

You need to add a column in which you specify data frame and merge them
> s1$dat<-"df1"
> s2$dat<-"df2"
> s<-merge(s1,s2, all=T)

Now you need to reshape your data

> library(reshape2)

> s.m<-melt(s)
Using ID, dat as id variables
> s.m
   ID dat variable value
1  ID1 df1   VAL1   2
2  ID2 df2   VAL1   0
3  ID2 df1   VAL1   0
4  ID3 df2   VAL1   0
5  ID3 df1   VAL1   0
6  ID1 df2   VAL1   0
7  ID1 df1   VAL2   2
8  ID2 df2   VAL2   2
9  ID2 df1   VAL2   3
10  ID3 df2   VAL2   2
11  ID3 df1   VAL2   2
12  ID1 df2   VAL2   2
13  ID1 df1   VAL3   3
14  ID2 df2   VAL3   3
15  ID2 df1   VAL3   3
16  ID3 df2   VAL3   2
17  ID3 df1   VAL3   4
18  ID1 df2   VAL3   3

And cast the new structure.
> dcast(s.m, ID+variable~dat)
   ID variable df1 df2
1  ID1   VAL1  2 NA
2  ID1   VAL2  2 NA
3  ID1   VAL3  3 NA
4  ID2   VAL1  0  0
5  ID2   VAL2  3  2
6  ID2   VAL3  3  3
7  ID3   VAL1  0  0
8  ID3   VAL2  2  2
9  ID3   VAL3  4  2
10  ID1   VAL1 NA  0
11  ID1   VAL2 NA  2
12  ID1   VAL3 NA  3

This was the point that I was rather surprised but I found a reason. Your ID variable does not have 3 but four values - although ID1 looks the same, in one there is an extra space, therefore you have different ID1 in s1 from ID1 in s2.

That is why it is recommended to use dput() for exchanging data with others.

> str(s)
'data.frame':  6 obs. of 5 variables:
 $ ID : Factor w/ 4 levels " ID1"," ID2",..: 1 2 2 3 3 4
 $ VAL1: int 2 0 0 0 0 0
 $ VAL2: int 2 2 3 2 2 2
 $ VAL3: int 3 3 3 2 4 3
 $ dat : chr "df1" "df2" "df1" "df2" ...

> s1$ID
[1]  ID1  ID2  ID3
Levels:  ID1  ID2  ID3
> s2$ID
[1] ID1   ID2  ID3
Levels:  ID2  ID3 ID1

> str(s1)
'data.frame':  3 obs. of 5 variables:
 $ ID : Factor w/ 3 levels " ID1"," ID2",..: 1 2 3
 $ VAL1: int 2 0 0
 $ VAL2: int 2 3 2
 $ VAL3: int 3 3 4
 $ dat : chr "df1" "df1" "df1"
> str(s2)
'data.frame':  3 obs. of 5 variables:
 $ ID : Factor w/ 3 levels " ID2"," ID3",..: 3 1 2
 $ VAL1: int 0 0 0
 $ VAL2: int 2 2 2
 $ VAL3: int 3 3 2
 $ dat : chr "df2" "df2" "df2"
>

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
> Hiroyuki Sato
> Sent: Monday, February 29, 2016 9:44 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] create function for compare two dataframe.
>
> Hello
>
> I would like to create a funciton which is create new dataframe for
> compare reslut of two dataframes.
>
>  No. COLUMN DF1 DF2
>  "1" "VAL1" "2" "0" # <- compare ID1,VAL1
>  "2" "VAL2" "3" "2" # <- comapre ID2,VAL2
>  "3" "VAL3" "4" "2" # <- compare ID3,VAL3
>
> s1 <- read.table("sample1.txt",header=T,sep=',')
> s2 <- read.table("sample2.txt",header=T,sep=',')
> comp_data(df1,df2)
>
> sample1.txt
>  ID,VAL1,VAL2,VAL3
>  ID1,2,2,3
>  ID2,0,3,3
>  ID3,0,2,4
>
> sample2.txt
>  ID1,0,2,3
>  ID2,0,2,3
>  ID3,0,2,2
>
> I created the functions, but I got the following error.
> Could you tell me how to add new frame data?
> Or alternative way?
>
>  1: In `[<-.factor`(`*tmp*`, ri, value = "3") :
>   invalid factor level, NA generated
>  2: In `[<-.factor`(`*tmp*`, ri, value = "VAL3") :
>   invalid factor level, NA generated
>  3: In `[<-.factor`(`*tmp*`, ri, value = "4") :
>   invalid factor level, NA generated
>
>
>
>  comp_data <- function(df1,df2) {
>   #
>   # create null data.frame
>   out <- data.frame(matrix(rep(NA,4),nrow=1))[numeric(0), ]
>   colnames(out) <- c("ID","Site","df1","df2")
>
>   # column names
>   col_names <- colnames(df1)
>
>   # col_size
>   col_size <- ncol(df1)
>   row_size <- nrow(df1)
>
>   for( col in 2:col_size ){
>    for( row in 1:row_size ){
>     if( df1[row,col] != df2[row,col] ){
>      out <-
> rbind(out,c(df1[row,1],col_names[col],df1[row,col],df2[row,col]))
>     }
>    }
>   }
>   out
>  }
>
> Best regards.
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list