[R] receiving Error: unexpected '='

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Feb 29 10:46:05 CET 2016


Hi.

It seems to me that you are doing wrong almost everything, sorry.

First to your syntax error. "if" is the function and it needs to be called as such.

new_week <- function(x,y) {
if (x[is.na(x)]) {
x = y
}
}

But if you resolve this you would get

> new_week(s1$wk5, s1$wk4)
Error in if (x[is.na(x)]) { : argument is not interpretable as logical
In addition: Warning message:
In if (x[is.na(x)]) { :
 the condition has length > 1 and only the first element will be used

"if" expects logical input but x[is.na(x)] is not logical, it is a selection of values based on logical condition.

But there are more conceptual mistakes. It is not a good idea try to change values of the object inside function. It can be done with ?<<- but I vote strongly against it.

I would change values on fly by
n <- which(is.na(ken$wk5))
ken$wk5[n] <- ken$wk4[n]

or

ken[,6] <- ifelse(is.na(ken[,6]), ken[,5], ken[,6])

or you can put it in function
new_week <- function(colin, colout) {
 ifelse(is.na(ken[,colin]), ken[,colout], ken[,colin])}
}

but there is not much sense in it, as you need to call it like.

ken$wk5 <- new_week(6,5)

Of course, you can modify this function to accept character vectors as subscripts but as I pointed out it does not make much sense to put such simple operation to a function.

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of KMNanus
> Sent: Monday, February 29, 2016 12:09 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] receiving Error: unexpected '='
>
> I’m a newbie and trying to execute this simple function in order to
> change wk 5 NA’s to wk 4 values for the dataset (ken) below. Can
> someone pls tell me what I’m doing wrong? The error msg is “"rror:
> unexpected input in "new_week <- function(x,y) { “ Even the “E” is
> missing in the word “Error."
>
> new_week <- function(x,y) {
> if x[is.na(x)] {
> x = y
> }
> }
>
> patient    wk1   wk2   wk3   wk4   wk5
> A   1    2    4    6    8
> B   2    3    NA   3    17
> C   3    4    5    11   NA
> D   4    NA   6    12   11
> E   5    6    7    NA   21
> F   6    7    8    3    NA
> G   7    8    9    7    NA
>
>
>
> Ken
> kmnanus at gmail.com
> 914-450-0816 (tel)
> 347-730-4813 (fax)
>
>
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list