[R] Help in R code

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Mar 2 08:03:07 CET 2016


Well, so again, my first answer was maybe too elaborated.

0. Send your replies also to help list.
1. Do not post in HTML.
2. Send some data by using output from
dput(yourobject)
3. Prepare desired output and again show it by dput(yourresult)

I still do not understand your desired output. In first sequence you dropped words „He is“ and „he“, in second „word“ and „can be“

Did you check?
4. Check if

?strsplit together with ?"%in%" can be of some help.

test <- "he is smart and fast in his work"
> test
[1] "he is smart and fast in his work"
> unlist(strsplit(test, " "))
[1] "he"  "is"  "smart" "and"  "fast" "in"  "his"  "work"

unlist(strsplit(test, " ")) %in% "smart"
[1] FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

If the above does not work for you, you need to evaluate regular expressions.

See e.g.
?gsub

Cheers
Petr

From: deepak aggarwal [mailto:talk4deepak at gmail.com]
Sent: Tuesday, March 01, 2016 5:06 PM
To: PIKAL Petr
Subject: Re: [R] Help in R code


Sentence

Words

word string

1

he is a nice human being.he has great talent of singing

human,talent

a nice human being .,has great talent of singing

2

Word is having environmental issues which can be solved at local level nw

environmental,local

is having environmental issues which,solved at local level nw


sentence column has 1000 sentences and words have some selected words already written
now i want r code using which i can get word string in such a way that first human is searched in sentence 1 and then 2 words before human and 2 words after human will be writen in word string next it will search word talent and add it to word string

so in nutsheel for every word in words column it will fetch 2 words before and 2 words after where match is found.

Seeking your help on this.

Regards
Deepak

On Tue, Mar 1, 2016 at 8:41 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:
Hi

See in line

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of deepak
> aggarwal
> Sent: Tuesday, March 01, 2016 1:30 PM
> To: r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>
> Subject: [R] Help in R code
>
> Hi ,
>
> Seeking your help in coding following requirement in R.
>
> Vector 1 has sentences for ex. vector 1="he is a nice human being","he
> is smart and fast in his work"
>
> vector 2 has keywords found in each sentence seperated by comma for
> ex. vector2 for vector 1 =nice,being vector 2 for vector 1 =smart,work
>
> I want output to be vector 3 which will show 2 words before and after
> where match is found
>
> vector 1                    vector2    vector 3
> he is a nice human being       nice,being    is a nice
> human,human being
> he is smart and fast in his work  smart,work    he is smart,in his
> work
>
> in all i want vector 3 to how 2 words before and aftr to each word of
> vector 2 from vector 1.
>
> really appriciate your quick help on this.

OK. Some very quick help:

1. Do not post in HTML, your mail is barely readable.
2. Send some data by using output from
dput(yourobject)
3. Instead of vaguely explaining what you want to do, prepare desired output and again show it by dput(yourresult)
4. Check if

?strsplit together with ?"%in%" can be of some help.

test <- "he is smart and fast in his work"
> test
[1] "he is smart and fast in his work"
> unlist(strsplit(test, " "))
[1] "he"  "is"  "smart" "and"  "fast" "in"  "his"  "work"

unlist(strsplit(test, " ")) %in% "smart"
[1] FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

Cheers
Petr

>
> Thanks & Regards
> Deepak
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list