[R] Please help -- Cbind data frames within LIST() in R

Sunny Singha sunnysingha.analytics at gmail.com
Mon Mar 14 10:37:29 CET 2016


Thanks Petr,
I'm going through the link that you have provided. Merge won't be useful in
my case. Let me give the complete picture of what I'm trying to achieve.

I'm extracting data from fb pages. I have the data frame 'pages_df' which
has all the details of the fb pages. 'Page_id' is the important column in
it to get all the posts from that page.

I have created below function to which page_id is passed and data frame is
created separately for 'posts.csv', 'comments.csv', 'likescsv'.
Ideally this is not what I want as the final output. I want to modify this
function so that it outputs single flat file where columns of
each posts, comments and likes are cbinded.

# Function to scrap facebook pages' posts, comments and likes
page_data_extract <- function(pg_id){
 cat('Extracting list of posts from page', pg_id, '\n')
 page <- getPage(pg_id, token=fb_oauth, since='2016/03/01') # This
function extracts posts metadata from page_id argument specified.

 # Loop to information of the post.
 for(i in 1:nrow(page)){
  path_dat <- <custom_path>
  cat('\nScrapping post \n',page$id[i])

  posts <- getPost(page$id[i], n=100, token =fb_oauth)
  time <- format(Sys.time(), '%b_%d_%Y')
  for(j in 1:length(posts)){
   myfile <- file.path(path_data, paste0(names(posts[j]), time, '_', i,
'.csv'))
   write.csv(posts[[j]], file=myfile, row.names = F)
  }
 }
}

Here I call the above function:
 # Call page_data_extract() function for each pages found to gather posts,
comments & Likes
for(i in 1:nrow(pages_df)){
  e_catch <- try(page_data_extract(pages_df$id[i]))
  if(isTRUE(all.equal(class(e_catch), 'try-error'))){
   cat('No public posts were found for ==
',pages_df$name[i],'(',pages_df$id[i],')\n\n')
  }
}

Regards,
Sunny

On Mon, Mar 14, 2016 at 1:19 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi
>
> There are several options e.g.
>
>
> http://stackoverflow.com/questions/6988184/combining-two-data-frames-of-different-lengths
>
> http://stackoverflow.com/questions/7196450/create-a-data-frame-of-unequal-lengths
>
> but maybe you want to do actually merging
>
> see
>
> ?merge
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Sunny
> > Singha
> > Sent: Monday, March 14, 2016 8:16 AM
> > To: r-help
> > Subject: [R] Please help -- Cbind data frames within LIST() in R
> >
> > Hi,
> > Please help and guide. I want to cbind dataframes within the list
> > object:
> > List object 'post_data' contains below sampled data frames:
> >
> > post_data
> > $posts
> >    from_id user_name post_msg
> >
> > $comm
> >    comm_id from_id message
> >
> > $Likes
> >    username like_id
> >
> >
> > *Note: The columns in each data frame are of unequal length. hence,
> > missing values will be filled with 'NA' after combining* Regards, Sunny
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list