[R] Fractional Factorial Design on 4-level factor

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue May 31 11:43:35 CEST 2016


Hi

I do not consider myself as an expert in factorial design but why do you insist on 4 levels in factors. My opinion is that you need more than 2 levels only if you expect and you want to evaluate nonlinear relationship of the response on such factor.

If you used only 2 levels you could find which factors are influential and they can be further tested on nonlinear response.

And even if you used only 2 levels you have to test 8 factors in at least 16 runs which, with 100 repetitions, gives me 1600 experiments (that seems to me quite a big deal).

Regards
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Michael
> Haenlein
> Sent: Tuesday, May 31, 2016 9:05 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Fractional Factorial Design on 4-level factor
>
> Dear all,
>
> I am running a simulation experiment with 8 factors that each have 4 levels.
> Each combination is repeated 100 times. If I run a full factorial this would
> mean 100*8^4 = 409,600 runs.
>
> I am trying to reduce the number of scenarios to run using a fractional
> factorial design. I'm interested in estimating the main effects of the 8 factors
> plus their 2-way interactions. Any higher level interactions are not of interest
> to me. My plan is to use a standard OLS regression for that, once the
> simulations are over.
>
> I tried to use the FrF2 package to derive a fractional factorial design but it
> seems that this is only working for factors on two levels. Any idea how I could
> derive a fractional factorial design on factors with four levels?
>
> Thanks for your help,
>
> Michael
>
>
>
> Michael Haenlein
> Professor of Marketing
> ESCP Europe
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list