[R] point in polygon dataframe data

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Nov 2 13:08:51 CET 2016


Hi

There are plenty of options
https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/mgcv/html/in.out.html
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/tutorials/software/R-contrib/sp/html/point.in.polygon.html
http://finzi.psych.upenn.edu/library/DescTools/html/PtInPoly.html

did you try any of them?

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Indhira,
> Anusha
> Sent: Wednesday, November 2, 2016 12:50 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] point in polygon dataframe data
>
> Hi ,
>
> I have polygon vertices as given below
>
>  ft_num     dv_ft dp30_mn_phase   dv_n2 p30_mn_phase tgt_mn_phase
> n2_bin  fuel_mn  epr_mn min_dp30_mnp
> 19   28 zero-gradient -0.0006680832 transient   34.76701   493.6494  g75
> 304.56411 0.9593899 -0.0006680832
> 18   28 neg-gradient -0.0022879651 transient   30.90294   459.6093  g75
> 262.22673 0.9561083 -0.0022879651
> 22   31 zero-gradient -0.0001535604 transient   12.15854   304.8818  l50
> 29.82188 0.9487416 -0.0001535604
> 2   10 zero-gradient 0.0003930719 transient   21.80663   503.8669  l50
> 242.14284 0.9250054 0.0003930719
> 1   10 pos-gradient -0.0016072616 transient   23.35261   516.5950 b50-75
> 265.61233 0.9206513 -0.0016072616
> 5   13   zero-alt 0.0010052941 transient   31.93961   574.0899 b50-75
> 2092.06574 1.0072156 0.0010052941
> 6   14 neg-gradient -0.0017905848 transient   42.34545   626.4670 b50-75
> 465.59408 0.9588052 -0.0017905848
> 20   30 neg-gradient -0.0015010177 transient   46.30469   644.3314  g75
> 525.38626 0.9496521 -0.0015010177
>   max_dp30_mnp min_p30_mnp max_p30_mnp
> 19 -0.0006680832  34.76701  34.76701
> 18 -0.0022879651  30.90294  30.90294
> 22 -0.0001535604  12.15854  12.15854
> 2  0.0003930719  21.80663  21.80663
> 1 -0.0016072616  23.35261  23.35261
> 5  0.0010052941  31.93961  31.93961
> 6 -0.0017905848  42.34545  42.34545
> 20 -0.0015010177  46.30469  46.30469
>
> Is there a function in R which can tell whether a point from a data.frame
> having same columns is inside or outside the polygon( can remove ft_num
> attribute for comparision)?
>
> Thanks,
> Alily
> This e-mail (including attachments) contains contents owned by Rolls-Royce
> plc and its subsidiaries, affiliated companies or customers and covered by the
> laws of England and Wales, Brazil, US, or Canada (federal, state or provincial).
> The information is intended to be confidential and may be legally privileged.
> If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any
> retention, dissemination, distribution, interception or copying of this
> communication is strictly prohibited and may subject you to further legal
> action. Reply to the sender if you received this email by accident, and then
> delete the email and any attachments.
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list