[R] 回复:RE: by function error

苏文龙 814057409 at qq.com
Fri Apr 21 16:08:31 CEST 2017


I got it; thanks


------------------
BestRegards
 
 Su Wenlong
 Phone:13408010439


 
------------------ 原始邮件 ------------------
发件人: "PIKAL Petr";<petr.pikal at precheza.cz>;
发送时间: 2017年4月21日(星期五) 凌晨0:16
收件人: "苏文龙"<814057409 at qq.com>; "r-help"<r-help at r-project.org>; 

主题: RE: [R] by function errorHi

The problem is in your function, not in by.

> dstats(mtcars[,c('mpg', 'hp')])
Error in is.data.frame(x) :
 (list) object cannot be coerced to type 'double'
In addition: Warning message:
In mean.default(x) : argument is not numeric or logical: returning NA
>

Your function expects vector but you give it data frame and it cannot handle data frames.

see

str(by(mtcars[,c('mpg', 'hp')], mtcars$am, I))
List of 2
 $ 0:Classes ‘AsIs’ and 'data.frame':  19 obs. of 2 variables:
 ..$ mpg: num [1:19] 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 17.8 16.4 17.3 ...
 ..$ hp : num [1:19] 110 175 105 245 62 95 123 123 180 180 ...
 $ 1:Classes ‘AsIs’ and 'data.frame':  13 obs. of 2 variables:
 ..$ mpg: num [1:13] 21 21 22.8 32.4 30.4 33.9 27.3 26 30.4 15.8 ...
 ..$ hp : num [1:13] 110 110 93 66 52 65 66 91 113 264 ...
 - attr(*, "dim")= int 2
 - attr(*, "dimnames")=List of 1
 ..$ mtcars$am: chr [1:2] "0" "1"
 - attr(*, "call")= language by.data.frame(data = mtcars[, c("mpg", "hp")], INDICES = mtcars$am, FUN = I)
 - attr(*, "class")= chr "by"

You maybe should consult ?aggregate.

Cheers.
Petr
-----Original Message-----
From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of ???
Sent: Thursday, April 20, 2017 2:17 AM
To: r-help <r-help at r-project.org>
Subject: [R] by function error

hi, I practice R programing by the step in <<R In Action>>; when i test by function, i get error like these; call for help!


dstats <- function(x){c(mean=mean(x), sd=sd(x))}
> by(mtcars[,c('mpg', 'hp')], mtcars$am, dstats)
 Show Traceback

 Rerun with Debug
 Error in is.data.frame(x) :
 (list) object cannot be coerced to type 'double'------------------
BestRegards

 Su Wenlong
 Phone:13408010439
    [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list