[R] asking for help

Saifuddin, Miah Mohammad miah.mohammadsaifudd at mavs.uta.edu
Tue Apr 25 16:36:02 CEST 2017


Dear Altruist,


Thank you so much.


This does it.


I shall keep connected.


Regards,

Miah


________________________________
From: Anthoni, Peter (IMK) <peter.anthoni at kit.edu>
Sent: Tuesday, April 25, 2017 8:38 AM
To: Saifuddin, Miah Mohammad
Cc: Thomas Mailund; r-help at r-project.org; PIKAL Petr
Subject: Re: [R] asking for help

Hi,

the cut function might be helpful.

vec=1: 163863
fcut=cut(vec,seq(1, 163863+1,by= 6069),include.lowest = T,right=F)
aggregate(vec,by=list(fcut),min)
aggregate(vec,by=list(fcut),max)

cheers
PeterOn 25. Apr 2017, at 14:33, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:

Hi

-----Original Message-----
From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Thomas
Mailund
Sent: Tuesday, April 25, 2017 11:20 AM
To: r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>; Saifuddin, Miah Mohammad
<miah.mohammadsaifudd at mavs.uta.edu<mailto:miah.mohammadsaifudd at mavs.uta.edu>>
Subject: Re: [R] asking for help

If you write something like

indices <- rep(1:(163863/6069), each = 6069)

You can get similar result by

indices2 <- 0:163862%/%6069

but starting with zero.

or the same with
indices2 <- (0:163862%/%6069)+1

Cheers
Petr


you can get the i’th block of rows with

table[indices == i,]

It looks like a little more work than a loop would be since you have to run
through all rows for each block, but the implicit loop in this approach is likely
to be faster than an explicit for-loop.

Cheers
 Thomas

On 25 Apr 2017, 07.01 +0200, Saifuddin, Miah Mohammad
<miah.mohammadsaifudd at mavs.uta.edu<mailto:miah.mohammadsaifudd at mavs.uta.edu>>, wrote:
I have a data frame having 163863 values. I want to subset it so that each set
has 6069 values in it. for example 1:6069 as first, 6070: 6070+6068 as second.
how can I do that, preferably in a loop.


TIA

[[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

     [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html<http://www.r-project.org/posting-guide.html>
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.


	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list