[R] restructuring data frame

Ulrik Stervbo ulrik.stervbo at gmail.com
Fri Mar 10 10:25:33 CET 2017


Hi Petr,

maybe

library("splitstackshape")
cSplit(evid, "V4", "#", direction = "long")

or

library("tidyr")
separate_rows(evid, V4, sep = "#")

is helpful.

Best,
Ulrik

On Fri, 10 Mar 2017 at 08:32 PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

Dear all

I have some data with following structure in data frame.

dput(evid[1:2,c(2:4)])

evid <- structure(list(V2 = c("test vodivosti kalcinátu", "impregnace
anatasové pasty rozprašovací sušárna"
), V3 = c("03.03.2017", "17.03.2017"), V4 = c("EICHLER Věra;#125",
"HOŠŤÁLKOVÁ Jarmila;#119;#BERNÁT Miroslav;#122;#OSTRČIL Marek;#60"
)), .Names = c("V2", "V3", "V4"), row.names = 9:10, class = "data.frame")

Each row in V4 column contain names followed by ;#xxx. I would like to
separate them like that

mena <- liche(unlist(strsplit(evid[2,4], ";#")))

here is function liche

liche <- function (x)
{
  indices <- seq(along = x)
  x[indices%%2 == 1]
}

and repeat each respective row of data frame for separated names like
following (which is only for one row)

temp<-evid[2,][rep(seq_len(nrow(evid[2,])), length(mena)),-4]
cbind(temp, mena)
      V1                       V2     V3
10  NEPRAVDA impregnace anatasové pasty rozprašovací sušárna 17.03.2017
10.1 NEPRAVDA impregnace anatasové pasty rozprašovací sušárna 17.03.2017
10.2 NEPRAVDA impregnace anatasové pasty rozprašovací sušárna 17.03.2017
        V5      V6     V7        mena
10  OSTRČIL Marek OSTRČIL Marek 1kalcinace HOŠŤÁLKOVÁ Jarmila
10.1 OSTRČIL Marek OSTRČIL Marek 1kalcinace  BERNÁT Miroslav
10.2 OSTRČIL Marek OSTRČIL Marek 1kalcinace   OSTRČIL Marek

I probably could do it for each row in cycle (the data frame is not big)
but I wonder if somebody knows any more elegant/easy/effective solution for
such task.

Best regards

Petr Pikal

"Kdo vždy myslí, že se učí,
bude vlasti chlouba.
Kdo si myslí, že dost umí,
začíná být trouba."
Karel Havlíček Borovský


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně
jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze
svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným
dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately
accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any
acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon
an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
into any contracts on behalf of the company except for cases in which
he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
or power of attorney is submitted to the recipient or the person
represented by the recipient, or the existence of such authorization is
known to the recipient of the person represented by the recipient.

______________________________________________
R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list