[R] replace

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Mar 14 10:04:12 CET 2017


Hi

slightly different version without as.character

DF1$Comb <- ifelse(DF1$first=="Alex", paste(DF1$first, DF1$YR, sep="-"), paste(DF1$first, "", sep=""))
[1] "Alex-2001" "Bob"    "Cory"   "Cory"   "Bob"    "Bob"
[7] "Alex-2002" "Alex-2003" "Alex-2004"

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Marc
> Schwartz
> Sent: Tuesday, March 14, 2017 12:33 AM
> To: Val <valkremk at gmail.com>
> Cc: R-help <r-help at r-project.org>
> Subject: Re: [R] replace
>
>
> > On Mar 13, 2017, at 5:53 PM, Val <valkremk at gmail.com> wrote:
> >
> > HI all,
> >
> > if first name is Alex then I want concatenate the second column to
> > Alex to produce Alex and the second column value
> >
> > DF1 <- read.table(header=TRUE, text='first YR
> > Alex  2001
> > Bob   2001
> > Cory  2001
> > Cory  2002
> > Bob   2002
> > Bob   2003
> > Alex  2002
> > Alex  2003
> > Alex  2004')
> >
> >
> > Output
> > data frame
> > DF2
> > Alex-2001  2001
> > Bob       2001
> > Cory      2001
> > Cory      2002
> > Bob       2002
> > Bob       2003
> > Alex-2002  2002
> > Alex-2003  2003
> > Alex-2004  2004
> >
> > I tried this one but did not work.
> > DF1$first[DF1$first=="Alex"] <- paste(DF1$first, DF1$YR, sep='-')
> >
> > Thank you in advance
>
>
> Hi,
>
> See ?ifelse and try this:
>
> DF1$Comb <- ifelse(DF1$first == "Alex",
>          paste(DF1$first, DF1$YR, sep = "-"),
>          as.character(DF1$first))
>
> > DF1
>  first  YR   Comb
> 1 Alex 2001 Alex-2001
> 2  Bob 2001    Bob
> 3 Cory 2001   Cory
> 4 Cory 2002   Cory
> 5  Bob 2002    Bob
> 6  Bob 2003    Bob
> 7 Alex 2002 Alex-2002
> 8 Alex 2003 Alex-2003
> 9 Alex 2004 Alex-2004
>
>
> Note the coercion of the second returned value to character, otherwise you
> get the numeric code associated with the factor levels of DF1$first.
>
> I generally try to avoid overwriting the source data, or in this case, column, to
> preserve it for future use as may be needed.
>
> Regards,
>
> Marc Schwartz
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list