[R] weird ggplot geom_segment behaviour

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Mar 17 15:07:18 CET 2017


Hi John

Thierry already pointed me to propper direction. The key for such „zooming“ is to use coord_cartesian(xlim ...) which is stated, as I finally found, in xlim help page.

Thanks
Petr


From: John Kane [mailto:jrkrideau at yahoo.ca]
Sent: Friday, March 17, 2017 2:44 PM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>; r-help at r-project.org
Subject: Re: [R] weird ggplot geom_segment behaviour

Hi Petr,
It "seems" to be linked to the =/- 14 days that you are using for the limits.The code below should restore one more bar. After that I don't know.p2 <- p+geom_segment(alpha=.4, size=3)+xlim(c(today()-21, today()+21))+
 geom_vline(xintercept=as.numeric(today()), colour="pink", size=5)
p2

On Friday, March 17, 2017 9:16 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:

Dear all

I try to limit geom segment plot by xlim and encounter weird behaviour.

Here is my data

> dput(temp)
temp <- structure(list(ukol = c("externí kalcinace", "povrchová úprava UVS30",
"Testy mletí UVS30", "změna koncentrace olejových disperzí",
"Mletí povrchově upravené UVS30", "mikronizace cg300"), start = structure(c(17245,
17203, 17252, 17257, 17238, 17224), class = "Date"), end = structure(c(17256,
17242, 17235, 17286, 17249, 17256), class = "Date"), pracovnik = c("BAĎURA Richard",
"BAĎURA Richard", "BAĎURA Richard", "BAĎURA Richard", "BAĎURA Richard",
"BAĎURA Richard")), .Names = c("ukol", "start", "end", "pracovnik"
), row.names = c(27L, 35L, 49L, 53L, 59L, 79L), class = "data.frame")

#and the code

library(ggplot2)
library(lubridate)

p <- ggplot(temp, aes(x=start, y=ukol, xend=end, yend=ukol))

#This code produces correct graph.

p+geom_segment(alpha=.4, size=3)+
geom_vline(xintercept=as.numeric(today()), colour="pink", size=5)

#However for some reason I need to limit x axis and use xlim

p+geom_segment(alpha=.4, size=3)+xlim(c(today()-14, today()+14))+
geom_vline(xintercept=as.numeric(today()), colour="pink", size=5)

#The code issues warning and prevents three segments to be drawn.
#Is it expected behaviour? Or it is a bug somewhere.

> sessionInfo()
R Under development (unstable) (2017-01-11 r71964)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows 10 x64 (build 10586)

locale:
[1] LC_COLLATE=Czech_Czech Republic.1250 LC_CTYPE=Czech_Czech Republic.1250  LC_MONETARY=Czech_Czech Republic.1250 LC_NUMERIC=C             LC_TIME=Czech_Czech Republic.1250

attached base packages:
[1] stats  datasets utils  grDevices graphics methods base

other attached packages:
[1] ggplot2_2.2.1 tidyr_0.6.1  readxl_0.1.1  lubridate_1.6.0 lattice_0.20-34 fun_0.1

loaded via a namespace (and not attached):
[1] Rcpp_0.12.8   dplyr_0.5.0   assertthat_0.1 R6_2.2.0    grid_3.4.0   plyr_1.8.4   DBI_0.5-1    gtable_0.2.0  magrittr_1.5  scales_0.4.1  stringi_1.1.2
[12] lazyeval_0.2.0 tools_3.4.0   stringr_1.1.0  munsell_0.4.3  compiler_3.4.0 colorspace_1.3-2 tibble_1.2
>
Best regards
Petr Pikal

"Kdo vždy myslí, že se učí,
bude vlasti chlouba.
Kdo si myslí, že dost umí,
začíná být trouba."
Karel Havlíček Borovský
________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list