[R] How create columns for squared values from previous columns?

Mike C tmrsg11 at gmail.com
Tue May 2 15:18:59 CEST 2017


Ah, that works! Thank you!

________________________________
From: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
Sent: Tuesday, May 2, 2017 7:56:33 AM
To: C W; r-help
Subject: RE: [R] How create columns for squared values from previous columns?

Hi

you can use data.frame
data.frame(dat, dat[,1:3]^2)

and you can set names afterwards by names function.

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of C W
> Sent: Saturday, April 29, 2017 3:22 AM
> To: r-help <r-help at r-project.org>
> Subject: Re: [R] How create columns for squared values from previous
> columns?
>
> I came up with this solution,
>
> > cbind(dat, dat[, 1:3]^2)
>      X1     X2     X3     X4     X5     X1
>   X2    X3
> 1 0.72776481 -1.1332612 -1.9857503 0.46189400 -0.09016379 0.529641625
> 1.28428102 3.9432044
> 2 0.05126592 0.2858707 0.9075806 1.27582713 -0.49438507 0.002628194
> 0.08172203 0.8237026
> 3 -0.40430146 0.5457195 -1.1924042 0.15025594 1.99710475 0.163459669
> 0.29780978 1.4218277
> 4 1.40746971 -1.2279416 0.3296075 0.84411774 -0.52371619 1.980970990
> 1.50784058 0.1086411
> 5 -0.53841150 0.4750082 -0.4705148 0.05591914 -0.31503500 0.289886944
> 0.22563275 0.2213842
> 6 0.90691210 0.7247171 0.8244184 0.73328097 -1.05284737 0.822489552
> 0.52521494 0.6796657
>
> But, you would NOT ONLY get undesired variable names, BUT ALSO
> duplicated names. I suppose I can use paste() to solve that?
>
> Any better ideas?
>
>
> On Fri, Apr 28, 2017 at 8:57 PM, C W <tmrsg11 at gmail.com> wrote:
>
> > Dear R list,
> >
> > I am am a little unsure what is the best way to approach this. I
> > suppose I have
> >
> > > dat <- matrix(rnorm(30), ncol = 5)
> > > dat <- data.frame(dat)
> > > dat
> >      X1     X2     X3     X4     X5
> > 1 -1.13999917 -0.87868106 -0.33000492 1.5241765 -0.92483388
> > 2 -0.56168006 -0.08837883 1.96237792 -0.5335615 0.02880586
> > 3 0.82800071 -1.89965562 -0.05438815 -0.9162857 -0.57470053
> > 4 -0.03218412 -0.23119263 -1.10671765 -0.2885518 -0.30953951
> > 5 1.70525779 -0.93854817 -1.05932636 -0.2983139 -0.21980145
> > 6 1.19047531 0.38301678 -0.20830015 -0.6668266 0.82578534
> >
> > Suppose I want to add columns X6, X7, X8, where
> > X6 = X1^2
> > X7 = X2^2
> > X8 = X3^2
> >
> > I am thinking of using apply(), but df asks for column names, what's a
> > quick way to generate names on the fly?
> >
> > Thank you very much!
> >
> >
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k nìmu pøipojené dokumenty jsou dùvìrné a jsou urèeny pouze jeho adresátùm.
Jestli¾e jste obdr¾el(a) tento e-mail omylem, informujte laskavì neprodlenì jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s pøílohami a jeho kopie vyma¾te ze svého systému.
Nejste-li zamý¹leným adresátem tohoto emailu, nejste oprávnìni tento email jakkoliv u¾ívat, roz¹iøovat, kopírovat èi zveøejòovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální ¹kodu zpùsobenou modifikacemi èi zpo¾dìním pøenosu e-mailu.

V pøípadì, ¾e je tento e-mail souèástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukonèit kdykoliv jednání o uzavøení smlouvy, a to z jakéhokoliv dùvodu i bez uvedení dùvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávnìn nabídku bezodkladnì pøijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vyluèuje pøijetí nabídky ze strany pøíjemce s dodatkem èi odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, ¾e pøíslu¹ná smlouva je uzavøena teprve výslovným dosa¾ením shody na v¹ech jejích nále¾itostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, ¾e není oprávnìn uzavírat za spoleènost ¾ádné smlouvy s výjimkou pøípadù, kdy k tomu byl písemnì zmocnìn nebo písemnì povìøen a takové povìøení nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu pøípadnì osobì, kterou adresát zastupuje, pøedlo¾eny nebo jejich existence je adresátovi èi osobì jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list