[R] how to allign data

PIKAL Petr petr@pik@l @ending from prechez@@cz
Thu Aug 2 14:23:33 CEST 2018


Dear all

Before I start to reinvent wheel I would like to ask you if you have some easy solution for aligning data

I have something like this
x<-1:100
set.seed(42)
y1<-c(runif(20)+1, 1.2*x[1:80]+runif(80))
y2<-c(runif(40)+1, 1.2*x[1:60]+runif(60))

plot(x,y1)
points(x,y2, col=2)

with y increase starting at various x.

I would like to allign data so that the increase starts at the same x point, something like

plot(x,y1)
points(x[-(1:20)]-20,y2[-(1:20)], col=2)

I consider using strucchange or segmented packages to find break(s) and "shift" x values according to this break. But maybe somebody already did similar task (aligning several vectors according to some common breakpoint) and could offer better or simpler solution.

Best regards.
Petr
Osobní údaje: Informace o zpracování a ochraně osobních údajů obchodních partnerů PRECHEZA a.s. jsou zveřejněny na: https://www.precheza.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ | Information about processing and protection of business partner’s personal data are available on website: https://www.precheza.cz/en/personal-data-protection-principles/
Důvěrnost: Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a podléhají tomuto právně závaznému prohláąení o vyloučení odpovědnosti: https://www.precheza.cz/01-dovetek/ | This email and any documents attached to it may be confidential and are subject to the legally binding disclaimer: https://www.precheza.cz/en/01-disclaimer/More information about the R-help mailing list