[R] couple of how-to-do it in R questions regarding corelations and mean and SD of likert items

David L Carlson dcarlson at tamu.edu
Tue Mar 6 15:10:48 CET 2018


Your quickest way to learn about R is to use the manual pages that are included with your installation. Typing the command ?cor produces a page with the following information:

x 	a numeric vector, *matrix* or *data frame*.
y 	NULL (default) or a vector, *matrix* or *data frame* with compatible dimensions to x. The default is equivalent to y = x (but more efficient).

In other words cor(x, y) gives you the correlations between x (rows) and y (columns). 

Descriptive statistics can be found in many packages and each organizes the material differently. In addition to aggregate() which makes it possible to put multiple variables on a single row, you might look at numSummary() in package RcmdrMisc if you want a single variable on each row:

library(RcmdrMisc)
data(iris)
options(digits=3)
numSummary(iris[, 1:4], statistics=c("mean", "sd"))
       mean  sd  n
Sepal.Length 5.84 0.828 150
Sepal.Width 3.06 0.436 150
Petal.Length 3.76 1.765 150
Petal.Width 1.20 0.762 150

numSummary(iris[, 1:4], statistics=c("mean", "sd"), groups=iris$Species)

Variable: Sepal.Length 
      mean  sd n
setosa   5.01 0.352 50
versicolor 5.94 0.516 50
virginica 6.59 0.636 50

Variable: Sepal.Width 
      mean  sd n
setosa   3.43 0.379 50
versicolor 2.77 0.314 50
virginica 2.97 0.322 50

Variable: Petal.Length 
      mean  sd n
setosa   1.46 0.174 50
versicolor 4.26 0.470 50
virginica 5.55 0.552 50

Variable: Petal.Width 
      mean  sd n
setosa   0.246 0.105 50
versicolor 1.326 0.198 50
virginica 2.026 0.275 50

---------------------------------------
David L Carlson
Department of Anthropology
Texas A&M University
College Station, TX 77843-4352

-----Original Message-----
From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of PIKAL Petr
Sent: Tuesday, March 6, 2018 7:10 AM
To: faiz rasool <faiz7r at gmail.com>; r-help at r-project.org
Subject: Re: [R] couple of how-to-do it in R questions regarding corelations and mean and SD of likert items

Hi

For first question, maybe I am completely wrong but

cor(swiss[,-1], swiss[,1])

should give you what you want in one step.

Second question

Without an example it is hard to say but maybe aggregate is the way forward.

> aggregate(iris[,1:4], list(iris$Species), function (x) c(mean=mean(x), 
> sd=sd(x)))
   Group.1 Sepal.Length.mean Sepal.Length.sd Sepal.Width.mean Sepal.Width.sd
1   setosa     5.0060000    0.3524897    3.4280000   0.3790644
2 versicolor     5.9360000    0.5161711    2.7700000   0.3137983
3 virginica     6.5880000    0.6358796    2.9740000   0.3224966

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of faiz 
> rasool
> Sent: Tuesday, March 6, 2018 1:04 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] couple of how-to-do it in R questions regarding 
> corelations and mean and SD of likert items
>
> Dear list, I have the following how-to-do it in R, questions.
>
> Suppose I have ten independent variables, and one dependent variable.
> I want to find the Pearson correlation of all the IVs with the DV, but 
> not the correlation between the IVs.
>
> What I know so far, about R, that I have to type the cor () function 
> ten times, each time requesting for a correlation between one IV and the DV.
>
> I was wondering that is there a way that I can accomplish what I want 
> with a single function or a fewer line of codes.
>
> My final goal is to create a table in Microsoft word comprising of ten 
> rows, each row for each independent variable and its correlation with the DV.
>
> Based on what I know, I’ll be typing cor (IV,,DV), ten times, and then 
> typing the values in the table in MS Word.
>
>
> Secondly, I would like to create a table that provides the details of 
> means and standard deviations, of multiple variables.
>
> The variables are ratings scores of likert type items. What I’d 
> like to do is to construct a table, where each row has the question, 
> its mean and standard deviation. I know that using the psych package, 
> I can have the mean of each item in the scale, but, how to develop a 
> table that has the item, mean, and SD on a same row? I do not know.
>
> Thank you for reading my questions.
>
> Regards,
> Faiz.
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see 
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide 
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.


More information about the R-help mailing list