[R] post to this list

stephen sefick ssefick at gmail.com
Tue Oct 14 19:38:54 CEST 2008


http://www.r-project.org/
go to mailing list
go to the web interface link
and follow the directions

2008/10/14 Αργυρώ Ανταράκη <arantarak at yahoo.gr>:
> I would like to post to this list.
>
> Thank you
>
> Agryro
>
>
>
>
>
> ___________________________________________________________
> ×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
> ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail
> äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí
> ìçíõìÜôùí http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
>
>        [[alternative HTML version deleted]]
>
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>-- 
Stephen Sefick
Research Scientist
Southeastern Natural Sciences Academy

Let's not spend our time and resources thinking about things that are
so little or so large that all they really do for us is puff us up and
make us feel like gods.  We are mammals, and have not exhausted the
annoying little problems of being mammals.

								-K. Mullis


More information about the R-help mailing list