[R] need for help for solving operations in a vector

Makram Belhaj Fraj belhajfraj.makram at gmail.com
Tue Dec 29 21:11:53 CET 2015


Hi Petr
I do thé calculation left as follows

Irrig=qWC1
Irrig [Irrig>HM]=-1
Irrig[Irrig>0]=0
Irrig.tot=-Irrig*6.123 #6.123 is the hydraulic conductivity at saturation
And I got the vector needed
Cheers
Makram
Le 28 déc. 2015 12:15, "PIKAL Petr" <petr.pikal at precheza.cz> a écrit :

> Hi
>
> On top of answers you have got here is some plotting you need to answer
> yourself
>
> plot(qWC1, col=(c(0, diff(qWC1))>=0 )+1)
>
> Which from those red points you want to be included in irrigation period?
> All of them? Only part? Which part?
>
> Based on your figures you probably will not get 100% correct answer.
>
> Cheers
> Petr
>
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Makram
> > Belhaj Fraj
> > Sent: Wednesday, December 23, 2015 8:35 AM
> > To: r-help at r-project.org; r-help-owner at r-project.org
> > Subject: [R] need for help for solving operations in a vector
> >
> > Dear colleagues
> > i need your generous help to solve the following problem
> >
> > I have a soil moisture time series qWC1 (61 values)
> > > qWC1
> > 75.33336 75.20617 75.20617 74.95275 74.95275 74.70059 74.70059
> > 74.70059
> > 74.57498 74.44968 74.32469 74.07563 85.57237 90.40123 90.73760
> > 90.73760 90.73760 90.73760 90.90648 91.07582 91.24564 90.90648 86.82135
> > 80.69793
> > 79.30393 78.62058 78.21484 77.81226 77.67876 77.41279 77.28032 76.88495
> > 76.75383 76.75383 76.49260 76.36249 76.23270 76.23270 76.10325
> > 75.97412
> > 75.84532 75.71685 75.71685 75.71685 75.71685 75.46087 75.46087
> > 75.46087
> > 75.33336 75.20617 75.20617 75.20617 75.20617 75.20617 75.20617 75.07930
> > 75.07930 75.07930 74.95275 74.95275 74.95275
> >
> > I want to measure consecutive increases corresponding to irrigation and
> > consecutive decreases corresponding to recharge I wrote the following
> > code and it does not calculate for each increment in i?
> > also note that I choose to not use diff command in time series because
> > I want also that "plateaux" corresponding to a minimum of 2 equal
> > consecutive values are accounted as positive differences=irrigations so
> > when x[i+1]==x[i] the difference y might be equal to the previous value
> > xi
> >
> > following the code i wrote
> >
> > x<-ts(qWC1,start=1, end=61, frequency=1) x[1] plot(x, type="h", col =
> > "green")
> > y<-rep(0,61)
> > for (i in 1:61) {
> > if (x[i+1] > x[i]){
> >   y[i]==x[i+1]-x[i]
> > } else if (x[i+1]==x[i]){
> >   y[i]=x[i+2]-x[i]
> > } else {
> >   y[i]==x[i+1]-x[i]
> > }
> >
> > }
> > plot(y, type="h", col = "blueviolet")
> >
> > Many thank
> > Makram
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list