[R] FD package

Fabio Monteiro fabio.monteiro1992 at gmail.com
Mon Feb 22 14:00:24 CET 2016


Hi

thank you for your quick answer

I finally managed to insert everything correctly and dbFD is caltulated.

I'm now trying to plot the results.

My objects are matrices.

x is a functional trait and species matrice. a is the species and samples

Thank you

2016-02-22 12:19 GMT+00:00 PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>:

> Hi
>
> comments inline
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Fabio
> > Monteiro
> > Sent: Monday, February 22, 2016 11:51 AM
> > To: r-help at r-project.org
> > Subject: [R] FD package
> >
> > Hi.
> >
> > First i would like to say that i'm really new in R. I recently started
> > working with R and i'm using the FD package.
> >
> > I'm having some errors that doesn't make any sense.
> >
> > I have 2 matrix, one is the species with functional traits and the
> > second one is the species and abundances.
>
> Your objects are matrices or data frames? From docs dbFD expects various
> inputs byt they have to be properly formatted.
>
> >
> > When I try to run the dbFD to calculate the functional diversity, the
> > error is the number of species is different in x and a.
> >
> > I checked a lot of times and the number of species is the same and
> > there are no mistakes in their names like spaces or caps.
>
> How did you checked?
>
> dim(trait) and  dim(abund)
>
> shall give you the same number of rows in traits as columns in abund.
>
> If trait is vector, you need to use length instead of dim.
>
> >
> > Can you help me?
>
> Without better description of your objects and code you used you hardly
> get any answer. You can start by using examples from help page, which shall
> work and see how your data differ from those examples.
>
> Cheers
> Petr
>
>
> >
> > Fábio Monteiro
> >
> >       [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list