[R] FD package

stephen sefick ssefick at gmail.com
Mon Feb 22 14:58:51 CET 2016


If memory serves me, dbFD returns a lot of output. What do you want to
plot? Also, please provide reproducible examples, so that we can help you
solve your R related queries.
kindest regards,

Stephen

On Mon, Feb 22, 2016 at 7:00 AM, Fabio Monteiro <
fabio.monteiro1992 at gmail.com> wrote:

> Hi
>
> thank you for your quick answer
>
> I finally managed to insert everything correctly and dbFD is caltulated.
>
> I'm now trying to plot the results.
>
> My objects are matrices.
>
> x is a functional trait and species matrice. a is the species and samples
>
> Thank you
>
> 2016-02-22 12:19 GMT+00:00 PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>:
>
> > Hi
> >
> > comments inline
> >
> > > -----Original Message-----
> > > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Fabio
> > > Monteiro
> > > Sent: Monday, February 22, 2016 11:51 AM
> > > To: r-help at r-project.org
> > > Subject: [R] FD package
> > >
> > > Hi.
> > >
> > > First i would like to say that i'm really new in R. I recently started
> > > working with R and i'm using the FD package.
> > >
> > > I'm having some errors that doesn't make any sense.
> > >
> > > I have 2 matrix, one is the species with functional traits and the
> > > second one is the species and abundances.
> >
> > Your objects are matrices or data frames? From docs dbFD expects various
> > inputs byt they have to be properly formatted.
> >
> > >
> > > When I try to run the dbFD to calculate the functional diversity, the
> > > error is the number of species is different in x and a.
> > >
> > > I checked a lot of times and the number of species is the same and
> > > there are no mistakes in their names like spaces or caps.
> >
> > How did you checked?
> >
> > dim(trait) and dim(abund)
> >
> > shall give you the same number of rows in traits as columns in abund.
> >
> > If trait is vector, you need to use length instead of dim.
> >
> > >
> > > Can you help me?
> >
> > Without better description of your objects and code you used you hardly
> > get any answer. You can start by using examples from help page, which
> shall
> > work and see how your data differ from those examples.
> >
> > Cheers
> > Petr
> >
> >
> > >
> > > Fábio Monteiro
> > >
> > >    [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > > ______________________________________________
> > > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > > guide.html
> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> > určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> > neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie
> > vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email
> > jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> > či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> > smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout;
> > Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> > příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> > výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> > společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn
> > nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi
> tohoto
> > emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> > existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> > intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> > sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> > copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> > authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> > caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> > email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> > contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> > immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> > any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> > amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> > upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter
> > into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> > he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization
> > or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> > represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> > known to the recipient of the person represented by the recipient.
> >
>
>     [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
-- 
Stephen Sefick
**************************************************
Auburn University
Biological Sciences
331 Funchess Hall
Auburn, Alabama
36849
**************************************************
sas0025 at auburn.edu
http://www.auburn.edu/~sas0025
**************************************************

Let's not spend our time and resources thinking about things that are so
little or so large that all they really do for us is puff us up and make us
feel like gods. We are mammals, and have not exhausted the annoying little
problems of being mammals.

                -K. Mullis

"A big computer, a complex algorithm and a long time does not equal
science."

               -Robert Gentleman

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list