[R] mvProbit error message

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Feb 24 11:48:50 CET 2016


Hi

I am not an expert in this area. Your error says

> However, i get an error message "...Error in
> mvProbit(cbind(y1,y2,y3,y4,y5) ~:all dependent variables must be either
> 0,1,TRUE, or FALSE)

str(mydata) tells you that you have factors.
$ tree      : Factor w/ 2 levels "FALSE","TRUE": 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 ...
$ nothing    : Factor w/ 2 levels "FALSE","TRUE": 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ...
Maybe mvProbit is rather picky about input values.
So I would try to change those factors to its numeric representation by

mydata$tree <- as.numeric(mydata$tree)-1

You can use apply to change several factors to numeric at once.

Cheers
Petr

From: Betty Betty [mailto:aleminesh57 at gmail.com]
Sent: Wednesday, February 24, 2016 10:16 AM
To: PIKAL Petr
Cc: r-help at r-project.org
Subject: Re: [R] mvProbit error message

sorry for the confusion. I used y1,y2,.... instead of the real variable names just for emailing purpose (to forward my question in a more clear way). Tree, nothing...are the real variable names in my data set and i actually used
Result<-myProbit(cbind(tree,nothing....)~x1+x2......,data=mydata)

On Wed, Feb 24, 2016 at 10:02 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:
Hi

Keep your reply to rhelp list. Others can come with better/more appropriate solution.

Pardon me, but you used

Result<-mvProbit( cbind(y1,y2,y3,y4,y5) ~ x1+x2+x3+......+.x11,data=mydata)

but in mydata there are variables tree and nothing (according what you did tell us).

So I am rather confused.

Cheers
Petr

From: Betty Betty [mailto:aleminesh57 at gmail.com<mailto:aleminesh57 at gmail.com>]
Sent: Wednesday, February 24, 2016 9:55 AM
To: PIKAL Petr
Subject: Re: [R] mvProbit error message

Thank you very much!
I find the following out put
1. If I import the data with read.spss(....use.value.lables=FALSE) str(mydata) shows me:

$ tree      : atomic 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 ...
 ..- attr(*, "value.labels")= Named num 1 0
 .. ..- attr(*, "names")= chr "TRUE" "FALSE"
$ nothing    : atomic 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ...
 ..- attr(*, "value.labels")= Named num 1 0
 .. ..- attr(*, "names")= chr "TRUE" "FALSE"
.
2. If I import data with read.spss(....use.value.lables=TRUE) str(mydata)
shows me:


$ tree      : Factor w/ 2 levels "FALSE","TRUE": 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 ...
$ nothing    : Factor w/ 2 levels "FALSE","TRUE": 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ...
regards

On Tue, Feb 23, 2016 at 3:53 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:
Hi

It shall work, I do not see any problem in the code. So you have to persuade us that you checked your data properly e.g. by posting result of

str(mydata)

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of Betty
> Betty
> Sent: Tuesday, February 23, 2016 9:37 AM
> To: r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>
> Subject: [R] mvProbit error message
>
> Dear All,
> I am running the mvProbit model to estimate five equation probit
> models. In my data all the dependent variables are dichotomous with
> values 0/1 and lables TRUE/FALSE. The explanatory variables are
> composed of catagorical and countinous variables. I specified the model
> as follows
>
> Result<-mvProbit( cbind(y1,y2,y3,y4,y5) ~
> x1+x2+x3+......+.x11,data=mydata)
> summary(Result)
>
> However, i get an error message "...Error in
> mvProbit(cbind(y1,y2,y3,y4,y5) ~:all dependent variables must be either
> 0,1,TRUE, or FALSE)
>
> I have checked all the dependent variables and it is coded 0/1 and
> lables TRUE/FALSE.
> Ofcourse there are two missing observation and I attempted to handle
> that with na.action=na.omit but even that didnt solve the problem. My
> second attempt was to tell r that the dichotomous dependent variables
> and the catagorical independent variables as factor as follows
>
> mydata$y1<-factor(mydata$y1)
> ...
> ...
> ..
> .
> mydata$x3<-factor(mydata$x3)
> But still problem not solved. How would I solve this problem?
> Thank you!
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list