[R] mvProbit error message

Betty Betty aleminesh57 at gmail.com
Wed Feb 24 10:15:33 CET 2016


sorry for the confusion. I used y1,y2,.... instead of the real variable
names just for emailing purpose (to forward my question in a more clear
way). Tree, nothing...are the real variable names in my data set and i
actually used
Result<-myProbit(cbind(tree,nothing....)~x1+x2......,data=mydata)

On Wed, Feb 24, 2016 at 10:02 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi
>
>
>
> Keep your reply to rhelp list. Others can come with better/more
> appropriate solution.
>
>
>
> Pardon me, but you used
>
>
>
> Result<-mvProbit( cbind(y1,y2,y3,y4,y5) ~ x1+x2+x3+......+.x11,data=mydata)
>
>
>
> but in mydata there are variables tree and nothing (according what you did
> tell us).
>
>
>
> So I am rather confused.
>
>
>
> Cheers
>
> Petr
>
>
>
> *From:* Betty Betty [mailto:aleminesh57 at gmail.com]
> *Sent:* Wednesday, February 24, 2016 9:55 AM
> *To:* PIKAL Petr
> *Subject:* Re: [R] mvProbit error message
>
>
>
> Thank you very much!
>
> I find the following out put
>
> 1. If I import the data with read.spss(....use.value.lables=FALSE)
> str(mydata) shows me:
>
>
>
> $ tree      : atomic 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 ...
>
>  ..- attr(*, "value.labels")= Named num 1 0
>
>  .. ..- attr(*, "names")= chr "TRUE" "FALSE"
>
> $ nothing    : atomic 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ...
>
>  ..- attr(*, "value.labels")= Named num 1 0
>
>  .. ..- attr(*, "names")= chr "TRUE" "FALSE"
>
> .
>
> 2. If I import data with read.spss(....use.value.lables=TRUE)
> str(mydata)
>
> shows me:
>
>
>
>
>
> $ tree      : Factor w/ 2 levels "FALSE","TRUE": 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2
> ...
>
> $ nothing    : Factor w/ 2 levels "FALSE","TRUE": 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
> ...
>
> regards
>
>
>
> On Tue, Feb 23, 2016 at 3:53 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> wrote:
>
> Hi
>
> It shall work, I do not see any problem in the code. So you have to
> persuade us that you checked your data properly e.g. by posting result of
>
> str(mydata)
>
> Cheers
> Petr
>
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Betty
> > Betty
> > Sent: Tuesday, February 23, 2016 9:37 AM
> > To: r-help at r-project.org
> > Subject: [R] mvProbit error message
> >
> > Dear All,
> > I am running the mvProbit model to estimate five equation probit
> > models. In my data all the dependent variables are dichotomous with
> > values 0/1 and lables TRUE/FALSE. The explanatory variables are
> > composed of catagorical and countinous variables. I specified the model
> > as follows
> >
> > Result<-mvProbit( cbind(y1,y2,y3,y4,y5) ~
> > x1+x2+x3+......+.x11,data=mydata)
> > summary(Result)
> >
> > However, i get an error message "...Error in
> > mvProbit(cbind(y1,y2,y3,y4,y5) ~:all dependent variables must be either
> > 0,1,TRUE, or FALSE)
> >
> > I have checked all the dependent variables and it is coded 0/1 and
> > lables TRUE/FALSE.
> > Ofcourse there are two missing observation and I attempted to handle
> > that with na.action=na.omit but even that didnt solve the problem. My
> > second attempt was to tell r that the dichotomous dependent variables
> > and the catagorical independent variables as factor as follows
> >
> > mydata$y1<-factor(mydata$y1)
> > ...
> > ...
> > ..
> > .
> > mydata$x3<-factor(mydata$x3)
> > But still problem not solved. How would I solve this problem?
> > Thank you!
> >
>
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>
>
>
> ------------------------------
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list