[R] aggregate dataframe by multiple factors

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Nov 18 11:34:21 CET 2016


Hi

same result can be achieved by

dat.ag<-aggregate(dat[ , c("DCE","DP")], by= list(dat$first.Name, dat$Name, dat$Department) , "I")

Sorting according to the first row seems to be quite tricky. You could probably get closer by using some combination of split and order and arranging back chunks of data

ooo1<-order(split(dat$DCE,interaction(dat$first.Name, dat$Name, dat$Department, drop=T))[[1]])
data.frame(sapply(split(dat$DCE,interaction(dat$first.Name, dat$Name, dat$Department, drop=T)), rbind))[ooo1,]
 Ancient.Nation.QLH Amish.Wives.TAS Auction.Videos.YME
2        0.28       NA         NA
4        0.28       NA         NA
1        0.54      0.59        0.57
3        0.54      0.59        0.57

however I wonder why the order according to the first row is necessary if all NAs are on correct positions?

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of David
> Winsemius
> Sent: Friday, November 18, 2016 9:30 AM
> To: Karim Mezhoud <kmezhoud at gmail.com>
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] aggregate dataframe by multiple factors
>
>
> > On Nov 17, 2016, at 11:27 PM, Karim Mezhoud <kmezhoud at gmail.com>
> wrote:
> >
> > Dear all,
> >
> > the dat has missing values NA,
> >
> >  first.Name  Name Department DCE  DP    date
> > 5   Auction Videos    YME 0.57 0.56 2013-09-30
> > 18    Amish Wives    TAS 0.59 0.56 2013-09-30
> > 34   Ancient Nation    QLH 0.54 0.58 2013-09-30
> > 53   Auction Videos    YME  NA  NA 2013-12-28
> > 66    Amish Wives    TAS  NA  NA 2013-12-28
> > 82   Ancient Nation    QLH 0.28 0.29 2013-12-28
> > 102  Auction Videos    YME 0.57 0.56 2014-03-30
> > 115   Amish Wives    TAS 0.59 0.56 2014-03-30
> > 131  Ancient Nation    QLH 0.54 0.58 2014-03-30
> > 150  Auction Videos    YME  NA  NA 2014-06-28
> > 163   Amish Wives    TAS  NA  NA 2014-06-28
> > 179  Ancient Nation    QLH 0.28 0.29 2014-06-28
> >
> >
> > agg <- as.data.frame(aggregate(dat[ , c("DCE","DP")], by=
> > list(dat$first.Name, dat$Name, dat$Department) , "sort"))
>
> The closest I could get on a few attempts was:
>
> (agg <- as.data.frame(aggregate(dat[ , c("DCE","DP")], by=
> list(dat$first.Name, dat$Name, dat$Department) , function(d) { unlist(d)}))
> )
>
>  Group.1 Group.2 Group.3 DCE.1 DCE.2 DCE.3 DCE.4 DP.1 DP.2 DP.3 DP.4
> 1 Ancient Nation   QLH 0.54 0.28 0.54 0.28 0.58 0.29 0.58 0.29
> 2  Amish  Wives   TAS 0.59  NA 0.59  NA 0.56  NA 0.56  NA
> 3 Auction Videos   YME 0.57  NA 0.57  NA 0.56  NA 0.56  NA
>
> I think the sort operation might be somewhat ambiguous in this instance. I
> tried:
>
> (agg <- as.data.frame(aggregate(dat[ , c("DCE","DP")], by=
> list(dat$first.Name, dat$Name, dat$Department) , function(d) {
> unlist(lapply(d,sort))}))
> )
>
> With no success, not even a sorted result.
>
> --
> David.
> >
> >
> > agg has list of value. I would separate value in different columns.
> >
> > Group.1 Group.2 Group.3          DCE           DP
> > 1 Ancient Nation   QLH 0.28, 0.28, 0.54, 0.54 0.29, 0.29, 0.58, 0.58
> > 2  Amish  Wives   TAS       0.59, 0.59       0.56, 0.56
> > 3 Auction Videos   YME       0.57, 0.57       0.56, 0.56
> >
> > The goal:
> >
> > Group.1 Group.2 Group.3 DCE.1 DCE.2 DCE.3 DCE.4 DP.1 DP.2 DP.3 DP.4
> > 1 Ancient Nation   QLH  0.28   0.28  0.54   0.54   0.29, 0.29,
> > 0.58, 0.58
> > 2  Amish  Wives   TAS    NA   NA   0.59, 0.59      NA
> > NA 0.56, 0.56
> > 3 Auction Videos   YME     NA  NA   0.57, 0.57       NA
> > NA 0.56, 0.56
> >
> >
> >
> > dat <- structure(list(first.Name = structure(c(3L, 1L, 2L, 3L, 1L, 2L,
> > 3L, 1L, 2L, 3L, 1L, 2L), .Label = c("Amish", "Ancient", "Auction",
> > "Ax", "Bachelorette", "Basketball", "BBQ", "Cake", "Celebrity",
> > "Chef", "Clean", "Colonial", "Comedy", "Comic", "Crocodile", "Dog",
> > "Empire", "Extreme", "Farm", "Half Pint", "Hollywood", "House", "Ice
> > Road", "Jersey", "Justice", "Love", "Mega", "Model", "Modern",
> > "Mountain", "Mystery", "Myth", "New York", "Paradise", "Pioneer",
> > "Queer", "Restaurant", "Road", "Royal", "Spouse", "Star", "Storage",
> > "Survival", "The Great American", "Tool", "Treasure", "Wedding",
> > "Wife"), class = "factor"), Name = structure(c(43L, 47L, 29L, 43L,
> > 47L, 29L, 43L, 47L, 29L, 43L, 47L, 29L), .Label = c("Aliens",
> > "Behavior", "Casino", "Casting Call", "Challenge", "Contest",
> > "Crashers", "Crew", "Dad", "Dancing", "Date", "Disasters", "Dynasty",
> > "Family", "Garage", "Greenlight", "Gypsies", "Haul", "Hot Rod",
> > "Inventor", "Jail", "Job", "Justice", "Marvels", "Master", "Mates",
> > "Model", "Moms", "Nation", "Ninja", "Patrol", "People", "Pitmasters",
> > "Queens", "Rescue", "Rivals", "Room", "Rooms", "Rules", "Star",
> > "Stars", "Superhero", "Videos", "VIP", "Wars", "Wishes", "Wives",
> > "Wrangler"), class = "factor"), Department = structure(c(8L, 6L, 2L,
> > 8L, 6L, 2L, 8L, 6L, 2L, 8L, 6L, 2L), .Label = c("HXW", "QLH", "RAR",
> > "RYC", "SYI", "TAS", "VUV", "YME"), class = "factor"),
> >  DCE = c(0.57, 0.59, 0.54, NA, NA, 0.28, 0.57, 0.59, 0.54,
> >  NA, NA, 0.28), DP = c(0.56, 0.56, 0.58, NA, NA, 0.29, 0.56,
> >  0.56, 0.58, NA, NA, 0.29), date = structure(c(15978, 15978,
> >  15978, 16067, 16067, 16067, 16159, 16159, 16159, 16249, 16249,
> >  16249), class = "Date")), description = "", row.names = c(5L, 18L,
> > 34L, 53L, 66L, 82L, 102L, 115L, 131L, 150L, 163L, 179L), class =
> > "data.frame", .Names = c("first.Name", "Name", "Department", "DCE",
> > "DP", "date"))
> >
> >   [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide
> > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> David Winsemius
> Alameda, CA, USA
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list