[R] aggregate dataframe by multiple factors

Karim Mezhoud kmezhoud at gmail.com
Sun Nov 20 14:28:22 CET 2016


Sorry for the delay,
Many Thanks for Mr. David and Mr. Petr
I thinked to use "sort" function to arrange chronologically value by
'date' (without 'date' is colnames) of each variables (DCE, DP).


The solution of David seems to be simple to understand with "unlist"
function.
The solution of Petr seems to be fancy. I did not find document about "I"
argument for aggregate function.

How can know which value for which date?

I will save the reshaping/ordering dataframe for later use.
Many Thanks,
Karim


On Fri, Nov 18, 2016 at 11:34 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi
>
> same result can be achieved by
>
> dat.ag<-aggregate(dat[ , c("DCE","DP")], by= list(dat$first.Name,
> dat$Name, dat$Department) , "I")
>
> Sorting according to the first row seems to be quite tricky. You could
> probably get closer by using some combination of split and order and
> arranging back chunks of data
>
> ooo1<-order(split(dat$DCE,interaction(dat$first.Name, dat$Name,
> dat$Department, drop=T))[[1]])
> data.frame(sapply(split(dat$DCE,interaction(dat$first.Name, dat$Name,
> dat$Department, drop=T)), rbind))[ooo1,]
>  Ancient.Nation.QLH Amish.Wives.TAS Auction.Videos.YME
> 2        0.28       NA         NA
> 4        0.28       NA         NA
> 1        0.54      0.59        0.57
> 3        0.54      0.59        0.57
>
> however I wonder why the order according to the first row is necessary if
> all NAs are on correct positions?
>
> Cheers
> Petr
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of David
> > Winsemius
> > Sent: Friday, November 18, 2016 9:30 AM
> > To: Karim Mezhoud <kmezhoud at gmail.com>
> > Cc: r-help at r-project.org
> > Subject: Re: [R] aggregate dataframe by multiple factors
> >
> >
> > > On Nov 17, 2016, at 11:27 PM, Karim Mezhoud <kmezhoud at gmail.com>
> > wrote:
> > >
> > > Dear all,
> > >
> > > the dat has missing values NA,
> > >
> > >  first.Name  Name Department DCE  DP    date
> > > 5   Auction Videos    YME 0.57 0.56 2013-09-30
> > > 18    Amish Wives    TAS 0.59 0.56 2013-09-30
> > > 34   Ancient Nation    QLH 0.54 0.58 2013-09-30
> > > 53   Auction Videos    YME  NA  NA 2013-12-28
> > > 66    Amish Wives    TAS  NA  NA 2013-12-28
> > > 82   Ancient Nation    QLH 0.28 0.29 2013-12-28
> > > 102  Auction Videos    YME 0.57 0.56 2014-03-30
> > > 115   Amish Wives    TAS 0.59 0.56 2014-03-30
> > > 131  Ancient Nation    QLH 0.54 0.58 2014-03-30
> > > 150  Auction Videos    YME  NA  NA 2014-06-28
> > > 163   Amish Wives    TAS  NA  NA 2014-06-28
> > > 179  Ancient Nation    QLH 0.28 0.29 2014-06-28
> > >
> > >
> > > agg <- as.data.frame(aggregate(dat[ , c("DCE","DP")], by=
> > > list(dat$first.Name, dat$Name, dat$Department) , "sort"))
> >
> > The closest I could get on a few attempts was:
> >
> > (agg <- as.data.frame(aggregate(dat[ , c("DCE","DP")], by=
> > list(dat$first.Name, dat$Name, dat$Department) , function(d) {
> unlist(d)}))
> > )
> >
> >  Group.1 Group.2 Group.3 DCE.1 DCE.2 DCE.3 DCE.4 DP.1 DP.2 DP.3 DP.4
> > 1 Ancient Nation   QLH 0.54 0.28 0.54 0.28 0.58 0.29 0.58 0.29
> > 2  Amish  Wives   TAS 0.59  NA 0.59  NA 0.56  NA 0.56  NA
> > 3 Auction Videos   YME 0.57  NA 0.57  NA 0.56  NA 0.56  NA
> >
> > I think the sort operation might be somewhat ambiguous in this instance.
> I
> > tried:
> >
> > (agg <- as.data.frame(aggregate(dat[ , c("DCE","DP")], by=
> > list(dat$first.Name, dat$Name, dat$Department) , function(d) {
> > unlist(lapply(d,sort))}))
> > )
> >
> > With no success, not even a sorted result.
> >
> > --
> > David.
> > >
> > >
> > > agg has list of value. I would separate value in different columns.
> > >
> > > Group.1 Group.2 Group.3          DCE           DP
> > > 1 Ancient Nation   QLH 0.28, 0.28, 0.54, 0.54 0.29, 0.29, 0.58, 0.58
> > > 2  Amish  Wives   TAS       0.59, 0.59       0.56, 0.56
> > > 3 Auction Videos   YME       0.57, 0.57       0.56, 0.56
> > >
> > > The goal:
> > >
> > > Group.1 Group.2 Group.3 DCE.1 DCE.2 DCE.3 DCE.4 DP.1 DP.2 DP.3
> DP.4
> > > 1 Ancient Nation   QLH  0.28   0.28  0.54   0.54   0.29,
> 0.29,
> > > 0.58, 0.58
> > > 2  Amish  Wives   TAS    NA   NA   0.59, 0.59      NA
> > > NA 0.56, 0.56
> > > 3 Auction Videos   YME     NA  NA   0.57, 0.57
> NA
> > > NA 0.56, 0.56
> > >
> > >
> > >
> > > dat <- structure(list(first.Name = structure(c(3L, 1L, 2L, 3L, 1L, 2L,
> > > 3L, 1L, 2L, 3L, 1L, 2L), .Label = c("Amish", "Ancient", "Auction",
> > > "Ax", "Bachelorette", "Basketball", "BBQ", "Cake", "Celebrity",
> > > "Chef", "Clean", "Colonial", "Comedy", "Comic", "Crocodile", "Dog",
> > > "Empire", "Extreme", "Farm", "Half Pint", "Hollywood", "House", "Ice
> > > Road", "Jersey", "Justice", "Love", "Mega", "Model", "Modern",
> > > "Mountain", "Mystery", "Myth", "New York", "Paradise", "Pioneer",
> > > "Queer", "Restaurant", "Road", "Royal", "Spouse", "Star", "Storage",
> > > "Survival", "The Great American", "Tool", "Treasure", "Wedding",
> > > "Wife"), class = "factor"), Name = structure(c(43L, 47L, 29L, 43L,
> > > 47L, 29L, 43L, 47L, 29L, 43L, 47L, 29L), .Label = c("Aliens",
> > > "Behavior", "Casino", "Casting Call", "Challenge", "Contest",
> > > "Crashers", "Crew", "Dad", "Dancing", "Date", "Disasters", "Dynasty",
> > > "Family", "Garage", "Greenlight", "Gypsies", "Haul", "Hot Rod",
> > > "Inventor", "Jail", "Job", "Justice", "Marvels", "Master", "Mates",
> > > "Model", "Moms", "Nation", "Ninja", "Patrol", "People", "Pitmasters",
> > > "Queens", "Rescue", "Rivals", "Room", "Rooms", "Rules", "Star",
> > > "Stars", "Superhero", "Videos", "VIP", "Wars", "Wishes", "Wives",
> > > "Wrangler"), class = "factor"), Department = structure(c(8L, 6L, 2L,
> > > 8L, 6L, 2L, 8L, 6L, 2L, 8L, 6L, 2L), .Label = c("HXW", "QLH", "RAR",
> > > "RYC", "SYI", "TAS", "VUV", "YME"), class = "factor"),
> > >  DCE = c(0.57, 0.59, 0.54, NA, NA, 0.28, 0.57, 0.59, 0.54,
> > >  NA, NA, 0.28), DP = c(0.56, 0.56, 0.58, NA, NA, 0.29, 0.56,
> > >  0.56, 0.58, NA, NA, 0.29), date = structure(c(15978, 15978,
> > >  15978, 16067, 16067, 16067, 16159, 16159, 16159, 16249, 16249,
> > >  16249), class = "Date")), description = "", row.names = c(5L, 18L,
> > > 34L, 53L, 66L, 82L, 102L, 115L, 131L, 150L, 163L, 179L), class =
> > > "data.frame", .Names = c("first.Name", "Name", "Department", "DCE",
> > > "DP", "date"))
> > >
> > >   [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > > ______________________________________________
> > > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > PLEASE do read the posting guide
> > > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> > David Winsemius
> > Alameda, CA, USA
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list