[R] Reading Multiple Files for Text Mining in R Using TM Package?

Shivi Bhatia shivipmp82 at gmail.com
Thu Mar 2 14:06:10 CET 2017


Hi Pikal,

So i understand it correctly you are advising to temporarily change the
working directory using the setwd syntax.

Thanks, Shivi.

On Thu, Mar 2, 2017 at 6:33 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi
>
> Hmm, if you need only three files why not copy them to another directory
> and use the same command for reading them from that other directory.
>
> You probably could do this from R itself however I am almost sure that
> doing this task by OS is far less complicated.
>
> Cheers
> Petr
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Shivi
> > Bhatia
> > Sent: Thursday, March 2, 2017 1:00 PM
> > To: R-help <r-help at r-project.org>
> > Subject: [R] Reading Multiple Files for Text Mining in R Using TM
> Package?
> >
> > Hi All ,
> >
> > I am trying to read few csv files for some text mining assignment.
> >
> > I have used this command to check the # of files in the working
> directory:
> >
> > length(dir(path="D:/Shivi/R Project", all.files = TRUE)) This results to
> more
> > than 220 approx.
> >
> > I just need 3 files from these to use for the text mining purpose
> however if i
> > use:
> >
> > docs<- Corpus(DirSource(directory = "D:/Shivi/R Project")) this reads
> all the
> > 220+ files
> >
> > Please suggest how to achieve this feat. Have researched on stack
> overflow,
> > where they have used multiple read.csv statements to read multiple files
> > however do not find that very effective way.
> >
> > Thank you.
> >
> >       [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list