[R] Reading Multiple Files for Text Mining in R Using TM Package?

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Thu Mar 2 14:16:28 CET 2017


Well,

you read documents from

directory = "D:/Shivi/R Project"

and you say that you have 220+ files in this directory

If you move respective files into some working directory you could use let say

docs<- Corpus(DirSource(directory = "D:/Shivi/R Project/work"))

without need to use setwd.

But maybe I do not understand your problem corrrectly.

Cheers
Petr


From: Shivi Bhatia [mailto:shivipmp82 at gmail.com]
Sent: Thursday, March 2, 2017 2:06 PM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
Cc: R-help <r-help at r-project.org>
Subject: Re: [R] Reading Multiple Files for Text Mining in R Using TM Package?

Hi Pikal,

So i understand it correctly you are advising to temporarily change the working directory using the setwd syntax.

Thanks, Shivi.

On Thu, Mar 2, 2017 at 6:33 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:
Hi

Hmm, if you need only three files why not copy them to another directory and use the same command for reading them from that other directory.

You probably could do this from R itself however I am almost sure that doing this task by OS is far less complicated.

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of Shivi
> Bhatia
> Sent: Thursday, March 2, 2017 1:00 PM
> To: R-help <r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>>
> Subject: [R] Reading Multiple Files for Text Mining in R Using TM Package?
>
> Hi All ,
>
> I am trying to read few csv files for some text mining assignment.
>
> I have used this command to check the # of files in the working directory:
>
> length(dir(path="D:/Shivi/R Project", all.files = TRUE)) This results to more
> than 220 approx.
>
> I just need 3 files from these to use for the text mining purpose however if i
> use:
>
> docs<- Corpus(DirSource(directory = "D:/Shivi/R Project")) this reads all the
> 220+ files
>
> Please suggest how to achieve this feat. Have researched on stack overflow,
> where they have used multiple read.csv statements to read multiple files
> however do not find that very effective way.
>
> Thank you.
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list